Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vid översvämningar och avloppsstopp

Här hittar du som fastighetsägare information om vad du ska göra vid översvämning från avloppet i din fastighet och vem du kan kontakta om du behöver hjälp.

Gör så här vid översvämning från avloppet

Det är viktigt att genomföra vissa åtgärder direkt, både för att minimera skadorna och för att underlätta skadeutredningsarbetet.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Förhindra att vatten tränger in genom att lägga något tungt över brunnslock.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga tillhörigheter och möbler.
 • Kontakta Nacka vatten och avfall om misstanke finns att felet är i allmänna ledningar.
 • Kontakta brandförsvaret för hjälp med länspumpningen vid behov.

Övrigt att tänka på

 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen. Hur kom vattnet in? Vilka åtgärder vidtog du? Ta gärna bilder.
 • Är det ett återkommande problem i området? Prata gärna med grannar om de haft liknande översvämningar. Underrätta Nacka vatten och avfall.
 • Ring ditt försäkringsbolag som i de flesta fall kan ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

Kontaktlista - vart vänder jag mig?

 • Akuta störningar och driftfrågor dagtid: 08-718 90 00 (Nacka vatten och avfall)
 • Akuta störningar efter arbetstid: 08-454 25 74 (Akuta vatten och avloppsärenden efter kontorstid, går till SOS Alarm)
 • Skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 • Störningar på privata ledningar kontakta ett VVS-företag.
 • Länspumpning (Brandkåren): 08-721 22 00 (Södertörns brandförsvarsförbund)

För mer information om exempelvis skyddsåtgärder mot källaröversvämningar eller typ av avloppssystem kan du kontakta Nacka vatten och avfall kundservice@nvoa.se

Minska risken för översvämning och stopp i ledningarna

Ansvaret att minimera riskerna för konsekvenser vid en översvämning och stopp i avloppet ligger både på fastighetsägaren och kommunen. Nacka vatten och avfall står för drift och underhåll av bland annat kommunens ledningsnät och pumpstationer. De vanligaste orsakerna till översvämning kan i många fall förebyggas med hjälp av enkla åtgärder av fastighetsägaren själv:

 • Inte kasta skräp, så som tops, bindor, våtservetter eller i avloppet.
 • Inte spola ner fett i avloppet.
 • Undvik att skräp hamnar i avloppsbrunnar och i hängrännor.
 • Underhåll skador på ledningar som ligger inom den egna fastighetens ansvar. Det är bra att röja undan inträngande rötter eller sättningar i marken som kan inverka på ledningarnas hållbarhet.
 • Förvara inte värdefulla ägodelar i källaren eller i liknande utrymmen.
 • Inred källarrummen så att de skyddar mot översvämning, exempelvis lägga källargolv av fukttåligt material t ex klinker.
 • Större åtgärder som minskar risken för översvämningar är exempelvis att sätta in ytterligare funktioner på befintliga avloppsledningar; som en backventil eller att installera ett pumpsystem.

Källaröversvämningar kan bero på att:

 • ledningsnätet är överbelastat och inte dimensionerat för ovanligt kraftig nederbörd eller snösmältning.
 • det finns ett främmande föremål i ledningen, exempelvis trädrötter eller fett.

Dessa orsaker kan i sin tur leda till några olika sorters källaröversvämningar. Exempel på översvämningar är när vatten tränger in i fastigheten via avloppet, genom källarfönster, garagenedfarter, spygatten (brunnar), i källartrappor eller andra yttre öppningar.

Medvetenhet om risker för översvämning

För att öka din medvetenhet kring källaröversvämningar kan du ta reda på hur förutsättningarna för översvämning ser ut där du bor:

 • Hur ligger din fastighet i förhållande till omliggande marklutning och miljö?
 • Hur ser översvämningshistoriken ut i området?
 • Vilka konsekvenser har tidigare översvämningar orsakat?

Det är bra att kontrollera hur dina försäkringsvillkor ser ut och att ta reda på var gränsen mellan din fastighets ledningar och kommunens ledningar ligger.

Nacka vatten och avfall har drift- och underhållsansvar för vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten vilken vanligtvis ligger ca 0,3 meter utanför fastighetsgränsen. Vatten- och avloppsledningarna från förbindelsepunkten och fram till fastigheten är fastighetsägarens ansvar att underhålla.

Sidan uppdaterades: