Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Krav på mätarplats

För att vi ska kunna byta ut din gamla vattenmätare med den digitala ställs särskilda krav på vattenmätarplatsen i din fastighet. Dessa krav finns för att installationen ska kunna godkännas enligt branschreglerna. Det är också viktigt att mätarplatsen är lättåtkomlig för att mätarbytet ska kunna genomföras.

Fastighetsägaren ansvarar för godkänd mätarplats

Inför vattenmätarbytet behöver du som fastighetsägare kontrollera att din mätarplats uppfyller kraven för att den nya mätaren ska kunna installeras. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven måste du åtgärda den. Vi rekommenderar att du gör detta i god tid för att inte riskera att bli ersättningsskyldig ifall montören inte kan genomföra installationen i samband med det inplanerade besöket.

Åtgärder bekostas av fastighetsägaren

Om din mätarplats inte uppfyller kraven inför installationen av den nya vattenmätaren så är det du som fastighetsägare som är skyldig att bekosta de åtgärder som krävs för att den ska bli godkänd.

Vi rekommenderar att du kontaktar en VVS-entreprenör ifall din mätarplats behöver åtgärdas.

Viktig information om tidsbokning för vattenavstängning

Behöver du stänga av vattnet i samband med att du bygger om din mätarplats? Då ber vi dig att planera genomförandet närmare etappen som enligt tidsplanen berör området som inkluderar din fastighet.

När många beställer vattenavstängningar samtidigt kommer vi att behöva prioritera de ärenden som rör fastigheter som ligger närmast i tid enligt tidsplanen för installation av de nya vattenmätarna.

Här hittar du information om tidsplanen

Kontrollera och förbered mätarplatsen inför bytet

Inför mätarbytet behöver mätarplatsen i din fastighet vara ordentligt förberedd. En av förberedelserna innebär att du ser till att mätarplatsen är anpassad efter branschkraven och att ventilerna är täta. Innan vår samarbetspartner besöker dig för att installera den nya vattenmätaren behöver du också se till att utrymmet runt platsen är fritt så att installationen kan genomföras.

Den nya vattenmätaren drivs av ett batteri med lång livslängd och behöver inte strömförsörjas med någon fast elinstallation. Fjärravläsningen är inte beroende av någon uppkoppling hos dig som kund.

1. Kontrollera mätarplatsen

Kontrollera att mätarplatsen är utformad enligt punkterna nedan:

 • Det ska finnas en konsol som ser till att mätaren är fastmonterad i väggen. Observera att konsolen ska vara avsedd för vattenmätarese bildexempel här.
 • Det ska finnas två avstängningsventiler, en på varje sida om mätaren.
 • Det ska finnas backventil efter mätaren (så här kan en backventil se ut).

Om det saknas backventil vid tillfället för mätarbytet så installerar vi en mätare med inbyggd backventil under förutsättning att din mätarplats är godkänd i övrigt. Här kan du läsa mer om de olika installationsalternativen för backventil.

illustration vattenmätare

VIKTIG INFORMATION: Ventilerna får inte vara av typ LK 580 eller LK 581. Om någon av ventilerna på din vattenmätarplats är av denna typ så måste de bytas ut, även om de fungerar och om mätarplatsen i övrigt uppfyller samtliga krav.

Dessa ventiler har brister i konstruktionen och kan orsaka omfattande vattenskador. Eftersom dessa ventiler inte är godkända kan ditt försäkringsbolag för hemförsäkring välja att inte ersätta skadorna.

Bilden nedan visar hur en ventil av typ LK 580 ser ut:

Närbild ventil LK 580

2. Testa om ventilerna är täta

Ventilerna på mätarplatsen måste vara täta. Så här kontrollerar du att ventilerna håller tätt och fungerar som de ska:

 1. Stäng först en av ventilerna på vattenmätaren.
 2. Öppna en kallvattenkran någonstans i fastigheten och låt den vara öppen tills vattnet slutat rinna. Det kan ta flera minuter (släpp bara ut kallvatten för att undvika att varmvattenberedaren töms).
 3. Om vattnet slutar rinna helt så är ventilen tät och fungerar som den ska.
 4. Repetera samma procedur med den andra ventilen (glöm inte att öppna den första ventilen igen innan du testar den andra.)

Om vattnet inte slutar rinna så behöver ventilerna åtgärdas. Kontakta en VVS-entreprenör för att få hjälp med detta.

3. Kontrollera utrymmet för mätarplatsen

röd horisontell linje
Kom ihåg! Det finns vissa möjligheter att göra avsteg från branschkraven och ändå få sin vattenmätarplats godkänd inför mätarbytet. Längre ner på sidan finns information om dessa undantag.

röd horisontell linje

Bilden nedanför visar hur ett säkert utrymme för mätarplatsen ska utformas enligt kraven i branschreglerna för säker vatteninstallation. Vid nybyggnation gäller dessa krav.

Vid nyinstallation av den digitala vattenmätaren ska mätarplatsen godkännas på nytt och likvärdiga krav ställs som vid nybyggnation. Nacka vatten och avfall rekommenderar att fastighetsägaren följer kraven enligt Säker Vatteninstallation, men i bytet till de nya digitala vattenmätarna godtar vi vissa avsteg från dessa rekommendationer.

KOMMENTAR TILL BILDEN NEDAN: Observera att bredden 800 mm gäller minsta bredd på utrymmet där mätarplatsen finns – detta för att drifttekniker ska ha tillräckligt med plats för att kunna arbeta. Själva röret inklusive vattenmätare behöver inte ha en horisontell längd på 800 mm.

Mätarplats ritning

4. Se till att utrymmet kring mätarplatsen är fritt

Utrymmet kring mätaren behöver vara fritt för att installationen ska kunna genomföras. Mätaren får inte sitta i ett trångt utrymme eller vara inbyggd på ett sätt som förhindrar mätarbyte. Vid tillfället för mätarbytet ska mätaren inte blockeras av tunga föremål, som exempelvis möbler eller vitvaror.

 • Det fria utrymmet framför mätarplatsen ska vara minst 60 cm.
 • Det fria utrymmet ovanför mätarplatsen ska vara minst 70 cm.
 • Det ska finnas belysning i utrymmet för mätarplatsen.

Godtagbara avsteg från rekommendationerna

Vi har förståelse för att många av våra kunder har fastigheter där det innebär svårigheter att anpassa mätarplatsen efter de krav och rekommendationer som gäller. Därför har vi fattat beslut om att tillåta ett antal godtagbara avsteg för att underlätta eventuell ombyggnation av mätarplatsen. Beslutet har fattats i samråd med vår samarbetspartner som kommer att genomföra mätarbytet hos alla våra kunder.

OBSERVERA

 • Avstegen gäller inte vid nybyggnation, utan endast för mätarplatser som behöver anpassas inför bytet till de nya digitala vattenmätarna.
 • Avstegen gäller inte för mätarbrunn.

Godtagbara avsteg för vattenmätarplats

 • Höjd på vattenmätarens placering: En vattenmätare som är placerad minst 10 cm från golvet godkänns förutsatt att det går att placera hink, kar eller större handduk under mätaren för att enkelt samla upp vatten i samband med bytet eller att golvet är vattentåligt.
 • Placering i underskåp eller under varmvattenberedare: Vattenmätare och ventiler som är placerade i exempelvis underskåp eller under varmvattenberedare godtas under förutsättning att mätaren är monterad i konsol (se punkt nedan om konsolmontering). Det fria utrymmet ovanför mätarens lock måste vara minst 10 cm. Mätaren måste vara placerad i framkant under skåpet eller beredaren så att det enkelt går att komma åt den.
 • Konsolmontering: Vattenmätarkonsolen ska vara fast monterad i vägg/golv eller likvärdigt stabilt fäste som gör att vattenmätaren inte rör på sig. En sådan stabil lösning skulle exempelvis kunna vara regelkonstruktion eller bygel i skåpet, alternativt plåtregel under varmvattenberedare.
 • Bredd på utrymmet: För vattenmätare som är placerade under varmvattenberedare eller i skåp godkänns avsteg från måtten på bredd under förutsättning att vattenmätaren är placerad i konsol, och att både mätare och ventiler är placerade i framkant. Mätaren måste vara lätt att komma åt att arbeta med.
 • Takhöjd: En minsta takhöjd på 150 cm godkänns. Vattenmätare som är placerade i uppvärmda utrymmen med låg takhöjd kan godkännas om mätaren är placerad högst 2 meter från ingången till utrymmet.
 • Golvbrunn: Det krävs inte att golvbrunn finns i anslutning till vattenmätaren. Om en vattenläcka skulle uppstå minskar dock risken för översvämning i fastigheten om en golvbrunn finns på plats.
 • Fast belysning: Fast belysning är inte ett krav men något slags belysning måste finnas i samband med vattenmätarbytet.

Dessa avsteg gäller ej mätarbrunn. Här kan läsa vad som gäller för vattenmätare placerade i brunn.

Vad händer om mätarplatsen inte uppfyller kraven?

Om din mätarplats inte uppfyller kraven, eller om vi av någon annan anledning hindras genomföra mätarbytet, så riskerar du att bli skyldig att betala en avgift.

Sidan uppdaterades: