Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Januari

Rotvältor gynnar den biologiska mångfalden

Efter stormen Alfrida föll många träd. Många av rotvältor säkras och lämnas sen kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

I samband med stormen Alfrida föll en hel del träd runtom i Nacka kommun.

Många rotvältor har säkrats och trädresterna (så kallade lågor) lämnas kvar i naturen. Anledningen till kvarlämnandet är att lågor gynnar den biologiska mångfalden och många rödlistade arter är mer eller mindre beroende av död ved.

De artgrupper som gynnas är allt från trädlevande mossor och lavar, till insekter, fåglar och vedlevande svampar. Borttransport av trädrester från otillgängliga platser kan dessutom ofta blir kostsamt och det är heller inte tillåtet att kapa upp träd på kommunens mark för att ta veden.

Ett rikt växt- och djurliv

- Vi får in många ärenden från kommuninvånare som tycker att kvarlämnade trädrester ger ett skräpigt intryck, men den döda vedens värde för biologiska mångfald väger tyngre än det rent estetiska, säger Joanna Asplind, arbetsledare på park- och naturdriften i Nacka kommun

Ett av Nacka kommuns lokala miljömål är ”ett rikt växt- och djurliv”, vilket innebär att kommunen ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.

Sidan uppdaterades: