Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Klart för naturreservat och bostäder i Ryssbergen

Onsdagen den 29 mars fick Nacka sitt sjuttonde och mest centrala naturreservat, Ryssbergen. Samtidigt började detaljplanen för Ryssbergen gälla, som gör det möjligt att bygga 400-600 bostäder och verksamhetslokaler mellan Värmdöleden och skogen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 29 mars att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet av detaljplanen för Ryssbergen. Det betyder att detaljplanen för Ryssbergen och naturreservatet båda har vunnit laga kraft.

Detaljplanen innebär att 400-600 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler kan byggas i den södra delen av Ryssbergen. Genom att placera verksamhetslokaler närmast Värmdöleden bildas en skyddade barriär mot bostäderna och skogen. Större delen av Ryssbergen bevaras och blir Nacka kommuns sjuttonde och mest centrala naturreservat.

ryssbergen visionsbild - artikel.jpgVisionsbild över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut. Illustration: ÅWL.

Bostadsområdet integreras i naturen och får både närhet och utsikt mot skogen. Samtidigt blir det bara några minuters promenad till den kommande tunnelbanan och det växande utbudet av idrott, skolor, service, restauranger och butiker i Centrala Nacka.

– Den större delen av Ryssbergen blir nu naturreservat. Därmed stärker Nacka sin position som den kommun i Sverige där medborgarna har närmast till skyddad natur. Ryssbergen tillgängliggörs mer genom nya entréer till naturen och nya gångstråk kopplar samman de norra och södra stadsdelarna, säger Peter Zethraeus (m), ordförande i natur- och trafiknämnden.

– Vår ambition är att bevara Nackas värdefulla naturområden samtidigt som vi förtätar Västra Sicklaön. Den nya detaljplanen gör det möjligt att inrätta ett naturreservat för att bevara och skydda de mycket höga naturvärdena i Ryssbergen. Samtidigt växer Centrala Nacka norrut när ett nytt bostadsområde kan byggas med staden, skogen och vattnet som grannar, säger Johan Krogh (c), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Fakta om Ryssbergens naturreservat

Yta: 13, 6 hektar.

Karaktär: Blandning av hällmarkstallskog, ädellövskog och klipphällar. Hög artrikedom och gott om vedlevande insekter, fåglar, svampar och lavar.

Läge: Norr om väg 222, mellan Marinstaden och Vikdalen med utsikt över Svindersviken och Kvarnholmen. Högt och delvis otillgängligt på grund av stora höjdskillnader.

Fakta om detaljplan Ryssbergen

Yta: 5,6 hektar

Karaktär: Ett bostadsområde i dova och naturnära färger, som knyter an till skogen runtomkring, högt beläget över Svindersviken. Kvarteren är öppna mot skogen i norr. En genomgående gata söder om bostadshusen ger tillgång till området från väster och öster. Den längsgående byggnaden närmast Värmdöleden skärmar av och ger en lugnare gatumiljö, samtidigt som den rymmer verksamheter och parkering.

Läge: Mycket centralt läge norr om väg 222, i höjd med Birkaområdet i Centrala Nacka.

En del av utvecklingen av Centrala Nacka

I Centrala Nacka växer en ny stadsdel fram i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur och stad. Etappvis utvecklas nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadspark, caféer, restauranger, butiker, service, idrott, skolor och kultur. Här skapar vi stadskvarter där naturen får ta större plats med gröna och urbana mötesplatser och stråk samt med gångavstånd till vatten och uppskattade grönområden. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar det tolv minuter från Centrala Nacka till T-centralen.

Sidan uppdaterades: