Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stockholmsenkäten 2020

Stockholmsenkäten är en totalundersökning av högstadie- och gymnasieungdomars (årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet) vanor, attityder och upplevelser inom en mängd olika områden. Undersökningen genomförs vartannat år, senast var 2020.

Syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga bland annat ungdomars levnadsvanor och att se hur utvecklingen förändras över tid.

Stockholmsenkäten 2020

I Nacka kommuns skolor har 2454 elever svarat på enkäten och svarsfrekvensen är 81 procent.

Alkohol

Under en längre tid har det blivit mer vanligt att avstå från alkohol och dricka sig berusad.

Omkring 37 procent av eleverna på gymnasiet dricker motsvarande 18 centiliter sprit eller en hel flaska vin vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare. Bland elever i årskurs 9 är det omkring 15 procent som konsumerar alkohol i stora mängder minst en gång i månaden.

Sett till den totala andelen, dricker och berusar sig elever i Nacka något mer än länet i genomsnitt. Trenden över tid visar en positiv förändring med färre som dricker för att berusa sig och att ungdomar dricker en mindre mängd alkohol jämfört med första mätningen i Nacka (2008).

Andel som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden tidslinje 2020.jpg

Diagrammet visar andel flickor och pojkar som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden

Vem köper ut?

Den allra vanligaste langaren av alkohol är kamrater eller kamraters syskon. Privatimporterad alkohol är det som har ökat mest i Nacka. Ungdomar köper också alkohol via internet och sociala medier.

Fler föräldrar väljer att inte bjuda på alkohol jämfört med tidigare.

Andel föräldrar som aldrig bjuder på alkohol, tidslinje 2020.jpg

Diagrammet visar andel föräldrar som aldrig bjuder sina ungdomar på alkohol.

Tobak

Vad gäller rökning bland de unga i Nacka har det under de senaste 10 åren skett en rejäl minskning bland elever i årskurs 9. För flickor har det minskat ytterligare de senaste två åren. Omkring 10 procent av eleverna i årskurs 9 röker dagligen eller ibland.

På gymnasiet är det 27 procent bland flickorna som röker och 23 procent av pojkarna. Bland pojkarna är det en ökning jämfört med 2018.

Det finns ett samband mellan rökning och psykisk ohälsa. Forskning baserad på Stockholmsenkäten som Uppdrag tobaksprevention Stockholm gjort visar att starkare samband mellan rökning och psykisk ohälsa nu när rökning är mindre vanlig. Läs mer om forskningsstudien här.

Andel som röker dagligen eller ibland tidslinje 2020.jpg

Diagrammet visar andel flickor och pojkar som röker ibland eller dagligen.

Användning av snus har ökat både bland flickorna och bland pojkarna. En anledning kan vara det tobaksfria snuset som har marknadsförts framgångsrikt.

25 procent av ungdomarna har pappor som använder tobak och 10 procent av ungdomarna har mammor som använder tobak. Föräldrarnas inställning till att ungdomarna använder tobak är mer tillåtande när det gäller pojkar och snus.

Andel som snusar dagligen eller ibland tidslinje 2020.jpg

Diagrammet visar andel flickor och pojkar som snusar dagligen eller ibland.

Narkotika

I Nacka liksom i övriga länet har en högre andel pojkar än flickor använt narkotika någon gång, både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.
Bland flickor i årskurs 9 är det en något lägre andel som prövat narkotika jämfört med länet i snitt. Sedan förra mätningen har det skett en ökning bland pojkarna i årskurs 9.

På gymnasiet är andelen som prövat narkotika och regelbundet använt narkotika högre bland Nackas ungdomar än för länet i snitt. Bland flickorna är det 27 procent som någon gång har testat narkotika och 9 procent som använt narkotika senaste månaden. Bland pojkar har det skett en ökning bland pojkar som testat sedan förra mätningen. 42 procent av pojkarna har testat och 13 procent har använt narkotika senaste månaden.

Andel som någon gång testat narkotika tidslinje 2020.jpg

Det är fler pojkar än flickor som testat narkotika, det gäller både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och både i Nacka och i länet i stort.

Vilka droger använder Nackas unga?

De allra flesta (85–98 procent) av dem som har testat narkotika har använt cannabis. De droger som är vanligast efter cannabis är främst ”partydroger” som man blir uppåt eller speedad av som Ecstasy, LSD, amfetamin och kokain. Även Tramadol som är ett smärtstillande opioidpreparat är relativt vanligt bland de som testat narkotika.

Tillgång till narkotika är stor, men många avstår från att prova

Det vanligaste sättet att få tag på narkotika är att bli bjuden av sina kamrater. Detta utmärker sig särskilt bland flickor som i högre grad än pojkar har blivit bjudna. Pojkar, både i årskurs 9 och 2, köper narkotika både inom sin bekantskapskrets och av okända. Flickor som köper narkotika gör det i högre grad av någon de känner eller är bekant med.

Av dem som inte själva har provat narkotika har omkring 50 procent på gymnasiet i årskurs 2 haft möjlighet att prova men avstått från att testa själva. Om man räknar ihop grupperna som testat narkotika med dem som haft möjlighet att testa ser man att tillgången till narkotika är stor. Svaren från Nackas gymnasieelever visar på att tillgången till narkotika är större än i länet i snitt. Nacka sticker inte ut i årskurs 9 när det gäller tillgång till narkotika.

Skyddande faktorer i Nacka

I Nackas resultat kan vi även se ett stort antal skyddande faktorer för våra unga.

Jämfört med Stockholms län i stort har större andel av ungdomarna i Nacka bott i Sverige hela livet, en större andel har högskoleutbildade föräldrar och en större andel har föräldrar som arbetar heltid eller deltid.

Jämfört med unga i Stockholms län tar unga i Nacka större utsträckning del av ledarledda aktiviteter. Det är en skyddande faktor att ha aktiva relationer till flera vuxna än sina föräldrar. Det är störst skillnad jämfört med länet i årskurs 9 där omkring 51 procent ofta deltar i ledarledda aktiviteter och bara 18 procent som aldrig deltar.

Andel som ofta deltar i ledarledd aktivitet jämfört länet 2020.jpg

Diagrammet visar andel flickor och pojkar som ofta deltar i ledarledd aktivitet jämför med Stockholm län.

Nackaungdomarnas upplevelse av ordningsproblem i bostadsområdet är betydligt bättre än länet i snitt i alla grupper. Det gäller även ungdomars upplevelse av informellt social kontroll i bostadsområden, det vill säga att man tror att vuxna skulle ingripa om något brottsligt händer.

Diagrammet visar ett index för upplevda ordningsproblem i området. Indexet är baserat på flera frågor från Stockholmsenkäten.

Diagrammet visar ett index över upplevda ordningsproblem i området. Indexet är baserat på flera frågor från Stockholmsenkäten.

Brott

Jämfört med länets ungdomar är det färre elever boende i Nacka som uppger att de begår grova egendomsbrott, bär vapen och som har använt hot eller våld. Andelen som använt hot eller våld har även minskat över tid i Nacka.

Andel som använt hot eller våld tidslinje 2020.jpg

Diagrammet visar andel flickor och pojkar som använt hot eller våld.

På Länsstyrelsens webbplats, som du hittar här, kan du ta del av hela Stockholmsenkäten.

Här finns statistik från 2018 års Stockholmsenkät.

Sidan uppdaterades: