Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stockholmsenkäten 2018

Stockholmsenkäten är en totalundersökning av högstadie- och gymnasieungdomars (årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet) vanor, attityder och upplevelser inom en mängd olika områden. Syftet är att kartlägga bland annat ungdomars drogvanor och att se hur utvecklingen förändras över tid.

Stockholmsenkäten används som ett underlag för att följa upp och utvärdera det förebyggande arbetet i Nacka. Resultatet används bland annat för att planera hur personal, föräldrar och andra vuxna kan delta i arbetet samt för att fördela resurser.

I Nacka kommun har 2296 elever svarat på enkäten och svarsfrekvensen är 82 procent.

Alkohol

Vi har en positiv utveckling av unga som inte dricker alkohol i Nacka, men de som dricker, dricker stora mängder alkohol.

Omkring 40 procent av eleverna på gymnasiet dricker motsvarande 18 centiliter sprit eller en hel flaska vin vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare. Bland elever i årskurs 9 är det omkring 13 procent som konsumerar alkohol i stora mängder minst en gång i månaden.

Storkonsumtion_alkohol.JPG

Diagrammet visar andelen pojkar och flickor som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden.

Sett till den totala andelen, dricker och berusar sig elever i Nacka något mer än länet i genomsnitt. Skillnaden är störst på gymnasiet där andelen flickor som konsumerar stora mängder alkohol ökar. Trenden över tid visar dock en positiv förändring med färre som dricker för att berusa sig.

Vem köper ut?

Den allra vanligaste langaren av alkohol är kamrater eller kamraters syskon. Men många får också alkohol från någon annan vuxen. På gymnasiet är det också en relativt stor andel som köper privatimporterat eller smugglad alkohol, alternativt köper själv på restaurang eller pub. Undersökningen visar också att andelen gymnasieflickor som använder falsk legitimation ökar.

Många, både föräldrar och andra vuxna, köper ut för att förhindra att minderåriga i deras närhet köper från langare. Omkring 44 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 och omkring 7 procent av niorna uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar. En tidigare studie visar att majoriteten unga skulle avstå från att dricka alkohol om de inte fick alkoholen från någon de känner (källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN).

Tobak

Vad gäller rökning bland de unga i Nacka har det under de senaste 10 åren skett en rejäl minskning bland elever i årskurs 9. För flickor har det minskat ytterligare de senaste två åren. Omkring 11 procent av eleverna i årskurs 9 röker dagligen eller ibland.

Bland pojkar på gymnasiet har rökningen minskat men bland flickor har rökningen ökat till att omfatta omkring 35 procent. Det är fler pojkar än flickor som snusar.

Rökning.JPG

Diagrammet visar andelen pojkar och flickor som röker dagligen eller ibland.

Narkotika

I Nacka liksom i övriga länet har en högre andel pojkar än flickor, både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, använt narkotika någon gång.
Jämfört med snittet i länet har Nacka en något lägre andel som prövat narkotika och regelbundet använt narkotika i årskurs 9.

På gymnasiet är andelen som prövat narkotika och regelbundet använt narkotika högre bland Nackas ungdomar än för länet i stort.
Andelen som provat narkotika har sjunkit eller legat stadigt i flera kategorier. Bland flickor i årskurs 2 på gymnasiet har det skett en ökning från tidigare år för dem som använt narkotika någon gång.

Narkotikaanvändning.JPG

Diagrammet visar andelen pojkar och flickor som någon gång använt narkotika.

Vilka droger använder Nackas unga?

97 procent av de som uppgett att de provat narkotika har använt cannabis. Det gör cannabis till det vanligaste narkotiska preparatet.

Användandet av den syntetiska cannabinoiden spice har kraftigt minskat. Av dem som år 2014 hade prövat narkotika i årskurs nio hade 50 procent använt spice. 2018 är det tre procent som prövat drogen. På gymnasiet har 4 procent av dem som prövat narkotika använt spice, en stor minskning jämfört med 2014 då det var 34 procent.

24 procent (både på högstadiet och gymnasiet) av de som uppgett att de prövat narkotika har använt något centralstimulerande preparat (amfetamin, kokain, ecstasy). Dessa preparat har ökat främst hos pojkar under de senaste två mätningarna, men andelen som använt centralstimulantia i årskurs nio har minskat under en tioårsperiod.

Lugnande preparat har ökat mest bland flickor på gymnasiet, där 16 procent av de som uppgett att de prövat narkotika har angett att de prövat lugnande preparat av bensodiazepintyp (till exempel rohypnol, stesolid, imovane, stilnoct). Bland pojkar i årskurs 9 har andelen som uppger att de använder lugnande preparat minskat sedan 2016, från 16 procent till 8 procent.

Narkotikatillgången

De som prövat narkotika har i första hand fått tag på det genom att bli bjudna av kamrater. Näst vanligast är att köpa av kamrater eller någon de känner. En ökande andel av gymnasieeleverna (27 procent bland pojkar och 15 procent bland flickor) av dem som har prövat narkotika har köpt narkotika av en okänd. Att köpa av en okänd har successivt blivit allt vanligare under de senaste tio åren.

Diagrammet nedan visar att tillgången till narkotika är stor i Nacka jämfört med andra kommuner. Mer än hälften av dem som inte använt narkotika uppger att de har haft möjlighet att pröva.

Möjlighet_pröva_narkotika.JPG

Diagrammet visar elever som någon gång haft en möjlighet att pröva narkotika (av dem som inte använt narkotika).

Har begått brott

Färre elever i årskurs 9 begår brott, med undantag för snatteri, som ökat något sedan förra mätningen.

På gymnasiet har snatteri, hot och lindrigt våld ökat något.

Utsatt för brott

När det gäller huruvida man blivit utsatt för brott i årskurs 9 har den tidigare nedåtgående trenden planat ut under de senaste åren. Elever som uppgett att de har blivit mobbade har dock ökat marginellt sedan förra mätningen.

Fler elever i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de blivit utsatta för brott jämfört med föregående mätning.

Drogförebyggande arbete

I maj 2018 antog kommunstyrelsen i Nacka en ny strategi för ”Ett drogfritt Nacka för unga”. Strategin bygger på nationella och regionala mål för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak. I Nacka har de övergripande målen brutits ner till tre strategiska frågor att arbeta med:

 • Nolltolerans mot narkotika, dopning och alkohol vad gäller barn och unga.
 • Minska tobaksbruk och förhindra att barn och unga börjar använda tobak.
 • Stöd och vård till dem som hamnat i missbruk eller beroende.

Alla nämnder har utifrån sina ansvar uppdraget att se till att strategin genomförs och följs upp. Arbetet utifrån den nya strategin har nyligen inletts med att ett nätverk med representanter från berörda nämnder bildats. Nätverket ska göra en närmare kartläggning av situationen och prioritera insatser och aktiviteter framöver.

Nedan följer ett antal förebyggande insatser och aktiviteter som genomförts under senaste året:

 • Mini-Maria har, förutom sitt uppdrag att behandla missbruk/beroende hos barn och unga, ett uppdrag att arbeta förebyggande. Deras droginformatör tillhandahåller stöd till skolor i sitt ANDT-arbete i form av föreläsningar om droger för lärare och föräldrar. De håller en drogföreläsning för föräldrar per termin tillsammans med kommunpolis. Mini-Maria erbjuder också anhörigstöd till föräldrar som har barn som använder droger.
 • Polarna Nacka, som är en del av ungdomsteamet, arbetar uppsökande på fältet på kvällar och helger med ungdomar som befinner sig i riskmiljöer.
 • Ungdomsteamet arbetar med programmet: RoS (Respekt och Självrespekt) i vissa klasser på högstadiet.
 • Kontrollköp av folköl och tobak genomförs årligen.
 • Ansvarsfull alkoholservering. Metoden innehåller utbildning av restaurangpersonal för att minska berusningsdrickandet på krogen. Samverkan sker med kommun, polis och restaurangbransch.
 • Forskningen visar att risken för missbruk och utanförskap minskar när en elev lyckas med skolarbetet, går i en skola med goda sociala relationer med jämnåriga och vuxna samt blir sedd och bekräftad på ett positivt sätt. Ett antal skolor har en utarbetad plan för hur undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak ser ut för årskurserna.
 • Kvalitetssäkring för föreningar "Utmärkt förening". För att få utmärkelsen måste personer inom föreningen bland annat gå en utbildning i drogförebyggande frågor. De får lära sig hur man tar fram och förankrar en alkohol- och drogförebyggande policy som sedan ska antas av föreningen.
 • Stöd till föräldrar är viktigt för att stärka skyddsfaktorer som kan minska risken för att unga börjar använda droger. Utöver individuella samtal erbjuds även gruppverksamheter för föräldrar med barn mellan 3 och 12 år samt mellan 12 och 18 år för dem som vill utvecklas i sitt föräldraskap.
 • Lokala Trygg och Säker-nätverk bedrivs på initiativ av BRÅ i Fisksätra/Saltsjöbaden, Boo/Orminge, Älta och Sickla. Där samverkar polis, Polarna, räddningstjänsten, kyrkan, fastighetsbolag, väktare, folkets hus, skolor, idrottsföreningar, villaägarförening, trygghetsvärdar, volontärsamordnare, bibliotek, pensionärsförening, fritidsgård, trafikenheten och centrumanläggning.

Sidan uppdaterades: