Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om riksfärdtjänst

28

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?


Svar:

Resenären betalar en egenavgift, vars storlek beslutas av regeringen. Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer.

Ledsagarens kostnader står kommunen för, om det beviljats.

Medresenär kan, i mån av plats, följa med vid resa med taxi eller specialfordon och betalar då samma avgift som resenären som beviljats riksfärdtjänst. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin resekostnad.

Du kan själv räkna ut din avgift här.

Fick du svar på din fråga?
11

Jag vill överklaga mitt beslut, hur gör jag?


Svar:

Om du anser att beslutet är felaktigt och du är missnöjd kan du alltid överklaga.

Brevet måste tillhanda kommunen senast tre veckor från beslutsdatum. Ibland kan du behöva införskaffa ett läkarintyg som påvisar din funktionsnedsättning/skada som du skickar tillsammans med din överklagan. Överklagan ska innehålla ny information och följande uppgifter:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Hur du vill att beslutet ska ändras
 • Varför du vill att beslutet ska ändras
 • Ditt namn och personnummer 
 • Datum och din underskrift

Du skickar överklagan till:

Nacka kommun, Riksfärdtjänst
Administrativa serviceenheten
131 81 Nacka

Fick du svar på din fråga?
11

Hur lång är handläggningstiden för att ansöka om riksfärdtjänst?


Svar:

Cirka tre veckor, fyra veckor vid högtider. Vid jul ska ansökan tillhanda administrativ service. Tänk på att handläggningstiden kan vara längre vid behov av kompletterande uppgifter ifrån dig.

Fick du svar på din fråga?
10

Vad finns det för olika sätt att resa med riksfärdtjänst?


Svar:

Det finns olika färdsätt. Färdtjänsthandläggaren beslutar om färdsätt utifrån resenärens funktionshinder och övriga omständigheter. Det innebär att kommunens billigaste färdsätt ska användas. Om möjligt kan samordning av resor planeras.

 • I första hand ska tåg/buss/flyg användas (med assistans/ledsagare).
 • I andra hand ska allmänna kommunikationer i kombination med taxi användas(med assistans, ledsagare).
 • I tredje hand ska enbart taxi eller specialfordon användas.
Fick du svar på din fråga?
9

Vad är en medresenär?


Svar:

Medresenär (exempelvis anhörig, bekant, maka/make) avser en resenär som utan att vara ledsagare reser i sällskap med den som fått tillstånd för en riksfärdtjänstresa.

Fick du svar på din fråga?
8

Måste jag göra en ny ansökan inför varje resa?


Svar:

Tillstånd för riksfärdtjänst beviljas normalt för en resa i taget. Du kan i vissa fall ansöka om flera resor åt gången under en viss period på exempelvis 6-12 månader, ett så kallat allmänt resetillstånd. Detta gäller endast om det är från och till samma adress samt om det är för samma funktionsnedsättning/skada och ändamål. I de fall du får ett allmänt resetillstånd beviljat bokar du själv din resa via beställningscentralen. Du kan kontakta administrativ service om du önskar en sådan blankett alternativt skriva ut den på vår hemsida.

 • Kontaktuppgifter till administrativ service, telefon 08 -718 95 75 eller riksfardtjanst@nacka.se
 • Kontaktuppgifter till beställningscentralen, telefon 016-15 05 50
Fick du svar på din fråga?
8

Jag är missnöjd med hur kommunen/handläggaren hanterat min ansökan/handläggning, vad gör jag?


Svar:

Anser du att beslutet är felaktigt utifrån lagens sett, kan du överklaga till kommunen. Är du missnöjd över hur din ansökan/handläggning har skötts, eller hur du har blivit bemött, kan du vända dig till administrativ service för att tala med en handläggare alternativt kontakta chefen för administrativ service .

Kontaktuppgifter till administrativ service: 08-718 95 75 eller riksfardtjanst@acka.se.

Fick du svar på din fråga?
7

Vad är en ledsagare?


Svar:

Med ledsagare (enligt lagen om riksfärdtjänst) avses en person som måste medfölja för att en riksfärdtjänstresa ska kunna genomföras. Det gäller om den sökande är behov av hjälp/omsorg under själva resans gång. Det är den sökande som har skyldighet att ordna ledsagare. Nacka kommun har ingen skyldighet att ordna ledsagare. Det är inget skäl att bli beviljad ett dyrare färdsätt om sökande ej kan ordna ledsagare.

Fick du svar på din fråga?
6

Vem kan ansöka/resa med Riksfärdtjänst?


Svar:

 • Du ska vara folkbokförd i Nacka kommun.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst 6 månader.
 • Resan kan, till följd av den sökandes funktionsnedsättning, inte genomföras med allmänna kommunikationer utan att den medför extra kostnader utöver det normala eller att den inte kan genomföras utan ledsagare.
 • Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
 • Resan görs inom Sverige till eller från annan kommun.
Fick du svar på din fråga?
5

Vad händer efter beslutet?


Svar:

Efter att en handläggare handlagt din ansökan och fattat ett beslut skickas en kopia hem till dig. Om du är beviljad resan skickas även en bokningsbekräftelse av den inbokade resan med information. Ibland får du på egen hand boka din resa om du fått ett beviljat allmänt resetillstånd. Om du är missnöjd kan du överklaga ditt beslut. Du kan då kontakta oss eller läsa mer på frågor och svar om hur du gör.

Kontaktuppgifter till administrativ service: 08- 718 95 75 eller riksfardtjanst@nacka.se.

Fick du svar på din fråga?
3

När man överklagar ett beslut gällande riksfärdtjänst, är det kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?


Svar:

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut. Överklaganden riktade till kommunen delas in i kommunalbesvär, som också kallas laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Det finns en mycket viktig tidsgräns att hålla reda på om man tänker överklaga. I Förvaltningslagen framgår att man ska överklaga inom tre veckor från det man tagit del av ett beslut. Det finns också preciserat när man anses ha tagit del av ett beslut, beroende på hur delgivningen skett.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: