Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Granskning - Ändring av del av Stadsplan 357

En ny detaljplan för Sicklaön 13:43 ställs nu ut för granskning. Granskningen pågår från den 29 juni till den 15 augusti 2017.

Ändringen av detaljplanen syftar till att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen på fastigheten Sicklaön 13:43 för att möjliggöra en avstyckning av fastigheten i två ungefär lika stora delar. Vidare syftar ändringen till att införa bestämmelser om minsta fastighetsstorlek, utformningsbestämmelser för ny bebyggelse samt skyddsbestämmelser för befintlig byggnad och värdefulla träd.
Planens genomförande bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 29 juni till och med 15 augusti 2017 finns detaljplaneförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Samrådsredogörelse.pdf
Underlag Bullerutredning.pdf

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 15 augusti 2017. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter skickas till registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2016/29-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/29-214
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar

Lämnas av Miriam Helleday: telefon 08-718 75 91, e-post: miriam.helleday@nacka.se

Sidan uppdaterades: