Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd detaljplan för Hasseludden 1:79, Hamndalsvägen i Boo

En detaljplan för Hasseludden 1:79 ställs ut för samråd. Under tiden 22 september till och med den 20 oktober 2017.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra markanvändning för särskilt boende för äldre. Detaljplanen syftar även till att införa skydds- och hänsynsbestämmelser främst för de delar av planområdet som omfattar känslig naturmiljö och riksintresse. Planområdet utgör 8700 kvadratmeter och av dessa utgör byggrätten för byggnaden cirka 4600 kvadratmeter.

Planområdet, Hasseludden 1:79, är beläget i slutet av Hamndalsvägen, ca 1 km norr om Orminge centrum, i norra Boo. Byggnaden består av tre ihopkopplade volymer i tre våningar, varav två stycken är programmerade med 59 vårdbostäder, en som vänder sig mot landskapet och en som vinklar upp sig mot Hamndalsvägen. Byggnaden föreslås ha träfasader. Parkering anordnas i anslutning till byggnaden, inom fastigheten. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under tiden 22 september till och med den 20 oktober 2017 finns detaljplaneförslaget tillgängligt i Nacka stadshus utställningshall (Granitvägen 15) och i biblioteket i Orminge. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Underlag - Dagsljusberäkning.pdf
Underlag - Dagvattenutredning.pdf
Underlag - Trafikutredning.pdf

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslagetska skriftligen ha kommit in senast den 20 oktober 2017. Den som inte framfört sina synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter skickas till: registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2016/267 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/267
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Kristina Källqvist, e-post kristina.kallqvist@nacka.se
tel 08-718 92 69.

Sidan uppdaterades: