Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd för ändring av detaljplan för Telegrafberget, del av Skarpnäs 2:23 i Boo

Ett förslag till ändring av detaljplan för Telegrafberget, del av fastigheten Skarpnäs 2:23 i Boo ställs ut för samråd under tiden 20 oktober till och med 10 november 2017.

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för rubricerat område. Ändringen av detaljplanen syftar till att kunna uppföra planerade flerbostadshus på hamnplanen enligt de intentioner som redovisats på den laga kraftvunna detaljplanen och tillhörande gestaltningsprogram. Planförslaget innebär att fastighetsgränsen på bergsbranten söder om bostadshusen flyttas, för ett mindre område i anslutning till bebyggelsen föreslås att strandskyddet upphävs, mindre justeringar av bostadshusens byggrätt samt rättelse av befintligt bergrums utsträckning i plan.

Samråd

Under samrådstiden den 20 oktober till och med den 10 november 2017 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning samråd.pdf
Plankarta.pdf

Synpunkter

Eventuella synpunkter eller godkännande av planförslaget
framförs skriftligt senast den 10 november 2017.

Synpunkter eller godkännande av planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/104 i ämnesraden. OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/104
131 81 Nacka

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tord Runnäs
telefon 08-718 94 76, e-post tord.runnas@nacka.se

Sidan uppdaterades: