Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd för ändring av detaljplan 350 för fastigheten Sicklaön 172:1 på västra Sicklaön

Ändring av detaljplan 350 för fastigheten Sicklaön 172:1 på västra Sicklaön i Nacka kommun är ute för samråd under tiden 13 december 2017 till 10 januari 2018.

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för rubricerat område. Planändringen syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhetsbyggnad inom fastigheten Sicklaön 172:1 genom ökad byggrätt. I syfte att säkerställa att ändringen går i enlighet med gällande gestaltningsprogram, ska utbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad utgöra en uppbruten volym. Utbyggnaden föreslås i nordvästra och nordöstra delen av befintlig byggnad. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Planchefen har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd (PDF-dokument, 36 kB)

Under samrådstiden 13 december 2017 - 10 januari 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 249 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 841 kB)
Dagvattenutredning (PDF-dokument, 2,5 MB)
DP 350 (PDF-dokument, 1,5 MB)

Synpunkter på förslaget

framförs skriftligt senast den 10 januari 2018 till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2016/408 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/408
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Linnéa Forss telefon 09-203 55 13 eller e-post linnea.forss@nacka.se

Sidan uppdaterades: