Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Inbjudan till samråd - Solsidan

Samråd för ändring av planerna S123, S186 och DP 574 för Solsidan i Saltsjöbaden.

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för rubricerat område.
Detaljplanändringen innebär att en bestämmelse läggs till som reglerar ett högsta antal lägenheter per fastighet. Där en huvudbyggnad medges på en fastighet får den inrymma högst fyra lägenheter. Där två huvudbyggnader medges på en fastighet får huvudbyggnaderna tillsammans inrymma högst fyra lägenheter.

För fastigheter vars huvudbyggnader idag innehåller fler än fyra bostadslägenheter införs särskilda bestämmelser för att dessa fastigheter ska få stöd i detaljplanen. De särskilda bestämmelserna innebär att de fastigheter som efter att detaljplan 574 vann laga kraft fått bygglov för fler lägenheter än vad denna ändring reglerar blir planenliga.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändring av detaljplan. I planhandlingen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

Planhandling

Planhandling (PDF-dokument, 348 kB)

Samråd

Planchefen har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd (PDF-dokument, 87 kB)

Under samrådstiden den 25 april 2018 till och med den 23 maj 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i utställningshallen i Nacka Stadshus, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och Saltsjöbadens centrum, under bibliotekens öppettider.

SYNPUNKTER

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 23 maj 2018 till:

registrator.plan@nacka.se , skriv MSN 2017/168 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/168
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Åsa Dahlgren
telefon 08-718 78 96, e-post asa.dahlgren@nacka.se

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:
- är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
- inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
- inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: