Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning - Ändring av del av detaljplan för sydvästra Hedvigslund (dp 96) för del av fastigheten Älta 105:28, i Älta

Ändringen av detaljplan för del av fastigheten Älta 105:28 var ute på samråd i två veckor under december 2017. Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra för befintliga bostäder, i form av småhus och radhus, att avstyckas och ombildas till flera enskilda tvådimensionella fastigheter. Befintliga bostadsrätter inom fastigheten Älta 105:28 föreslås ombildas till bostäder med äganderätt. För att avstyckning och ombildning ska vara möjlig måste befintlig planbestämmelse gällande huvudbyggnaders avstånd till fastighetsgräns samt bestämmelsen om grupphus utgå. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 20 april 2018 till och med 14 maj 2018 finns planförslaget utställt för granskning

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

planhandlingar

Planbeskrivning (PDF-dokument, 414 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 489 kB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 127 kB)

SYNPUNKTER

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 14 maj 2018. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter skickas till:

registrator.plan@nacka.se , skriv MSN 2017/93 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/93
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar

Lämnas av Linnéa Forss: telefon 09-20 35 512, e-post: linnea.forss@nacka.se

Sidan uppdaterades: