Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelsetid för detaljplan för fastigheten Bo 1:456 i Boo

Detaljplan för fastigheten Bo 1:456, är utställt för granskning under tiden 17 april till den 2 maj 2018.

Under samrådstiden har synpunkter på rubricerat förslag till detaljplan inkommit till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, varför kommunen skickar en underrättelse till berörda, enligt Plan- och bygglagen, 5 kap. § 18.

Under underrättelsetiden, som ska vara minst 2 veckor, har den som under samrådstiden framfört synpunkter och inte fått dessa tillgodosedda, möjlighet att skriftligt framföra sina synpunkter mot förslaget. Föreslagen detaljplanen kommer att tas upp till antagande av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2018.

Synpunkter på planförslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in till planenheten senast den 2 maj 2018:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2015/112–214
131 81 Nacka

Eller via e-post till registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2015/112–214 i ämnesraden.

OBS: Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Linnéa Forss, tfn. 09-20 35 512, e-post linnea.forss@nacka.se

Planhandlingar

Underrättelse.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta_Bo_1_456.pdf
Dagvattenutredning.pdf

Sidan uppdaterades: