Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Samråd - Ändring av detaljplan för Sydöstra Kummelnäs, (område G), DP 560

Planförslaget är utställt för samråd under tiden den 5 juni till den 6 september 2018.

Syfte med ändringen av detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo (DP560), är att införa begränsningar av antalet bostadslägenheter i huvudbyggnad. För merparten av fastigheterna inom området införs en bestämmelse som reglerar att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För fastigheter vars huvudbyggnader fått bygglov för fler än två bostadslägenheter införs särskilda bestämmelser för att dessa inte ska bli planstridiga.

Samrådstid

Under samrådstiden 5 juni till den 6 september 2018 finns förslaget tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på Orminge bibliotek under bibliotekets öppettider.

Planhandling

Planbeskrivning.pdf

Öppet hus

Förslaget kommer att presenteras vid två samrådsmöten tillsammans med fyra angränsande detaljplaner i norra Boo. Samrådsmötena, i form av öppet hus, kommer att hållas i Nackas stadshus, Granitvägen 15, den 22 och 23 augusti 2018, kl. 17-19. Ingen föranmälan krävs.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 6 september 2018 till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/184 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/184
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett, telefon 070-431 79 38, e-post felicia.liaback-lowstett@nacka.se

Sidan uppdaterades: