Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning 2 för fastigheten Rösunda 9:14 och del av fastigheten Rösunda 9:15

Detaljplan för fastigheten Rösunda 9:14 och del av fastigheten Rösunda 9:15, Ringvägen 44, i Saltsjöbaden, Nacka kommun

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Rösunda 9:14 och del av fastigheten Rösunda 9:15. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Rösunda 9:14 i två fastigheter och ge byggrätt för ett enbostadshus med komplementbyggnad på den avstyckade delen.

Planförslaget innebär ändrad byggnadsarea för befintlig huvudbyggnad på fastigheten Rösunda 9:14 från 170 till 160 kvadratmeter, samt tillkommande byggnadsarea om 95 kvadratmeter för ny huvudbyggnad. Högsta tillåten nockhöjd för befintlig huvudbyggnad ökas för att lösa rådande planstridighet. Strandskydd upphävs inom planområdet med motivet att fastigheten utgörs av redan ianspråktagen tomt. Planförslaget möjliggör två komplementbyggnader i anslutning till Ringvägen. Med hänsyn till den särskilt värdefulla kulturmiljön och områdets karaktär tillkommer utformningsbestämmelser för fasader och tak för ny bebyggelse.

Efter den första granskningen har planförslaget ändrats enligt följande: planområdet utökas till att omfatta området som utgör infart till fastigheten Rösunda 9:14, ett område om cirka 90 kvadratmeter som ligger på fastigheten Rösunda 9:15. På cirka 65 kvadratmeter av det tillkommande planområdet ändras markanvändningen från allmän plats park eller plantering till markanvändningen allmän plats gata. Källarförbudet för tillkommande huvudbyggnad har tagits bort enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 20 juni 2018, § 147. I övrigt har inga andra ändringar gjorts av planförslaget. Ovan ändringar har föranlett en ny granskning av planförslaget.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom planområdet. Kommunen föreslår att strandskyddet upphävs med motivering att området redan är ianspråktagen kvartersmark i form av gräsmatta inom hemfridszonen. Som särskilt skäl åberopas 7 kap 18 c § punkt 1 i miljöbalken (1998:808) att området ”redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”.

Granskningstid

Under tiden den 5 juli 2018 till och med den 23 juli 2018 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
Översiktlig miljöteknisk markundersökning.pdf

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Ida Larsson, telefon: 08-718 79 40, e-post: ida.1.larsson@nacka.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 juli 2018. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/8 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/8
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Sidan uppdaterades: