Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älgö parkeringar

Syftet med planändringen är att skapa fler allmänna parkeringar på Älgö genom att omfördela befintliga parkeringsytor mellan parkering inom kvartersmark (boendeparkering) och parkering på allmän plats (besöksparkering).

Profilbild saknas

Eva Olsson

Kommunens projektledare

Anna Ellare

Anna Ellare

Plansamordnare

08-718 9880

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. För enkla planer kan arbetet starta efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Detaljplanen vann laga kraft den 13 april 2017 efter att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ta upp målet för prövning.
 • Gåsöfastigheterna kommer att iordningställa parkeringarna.

Startskede

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott fattade beslut om planuppdraget den 18 mars 2014.

Detaljplan

Syftet med planändringen är att göra ett tillägg till gällande detaljplan (dp 471) för Älgö, avseende 3 parkeringsytor inom delar av fastigheten Älgö 4:7 och delar av fastigheten Solsidan 2:25. Planändringen skapar fler allmänna parkeringsplatser på Älgö genom att omfördela viss del av befintliga parkeringsytor mellan parkering på kvartersmark (för boende) och parkering på allmän plats (för besökare). Gällande detaljplan för Älgö har vid genomförandet visat sig innehålla för lite ytor för besöksparkering. Dessutom har de ytor som planlagts för boendeparkering inte förlagts på mest lämplig plats för att kunna försörja Gåsöbornas behov av boendeparkering på Älgö. Det aktuella tillägget till detaljplan har tagits fram med normalt planförfarande.

Samråd och granskning

Förslag till planändring för parkeringar har varit ute för samråd fram till den 5 november 2014. Inkomna synpunkter har inte lett till några ändringar i planförslaget.

Den 21 november hölls ett öppet hus kring förslaget. Ett 70-tal besökare passade på att ställa frågor till tjänstemännen.

Förslag till planändring för parkeringar har varit utställt för granskning mellan den 29 januari 2016 till och med den 29 februari 2016.

Antagande

Kommunfullmäktige antog planen 20 juni 2016. Detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i dom som meddelades den 21 december 2016. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som i beslut den 13 april 2017 meddelande att målet inte skulle tas upp för prövning. Detaljplanen vann därmed laga kraft.

Informationsfilm om förslaget

2,5 minuter

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.