Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älgö, mobilmast norr om Trappstigen

Syftet är att uppföra en mobilmast inom ett obebyggt område med naturmark mitt på Älgö. Området ligger norr om Trappstigen och gränsar inte till någon bebyggelse. Med en mobilmast blir det möjligt att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster och på så sätt erhålla täckning i området för samtliga operatörer på den svenska telemarknaden.

Profilbild saknas

Eva Olsson

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor.

 • Program
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Detaljplanen vann laga kraft den 27 september 2017.
 • Operatören av masten bygger anläggningen.

Startskede

Projektet startade när start-pm antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 oktober 2014.

Detaljplan

Kommunens planenhet har uppdraget att utarbeta ett förslag detaljplan för Älgö genom normalt planförfarande.

Detaljplanens syfte är att kunna uppföra en mobilmast inom ett obebyggt område med naturmark mitt på Älgö norr om Trappstigen. Masten är dimensionerad för att rymma antenner för samtliga operatörer på den svenska telemarknaden och kommer således att möjliggöra täckning i området för samtliga bolag. Täckningen i området har idag stora brister. Uppförandet av en mast för telekommunikation har ett allmännyttigt ändamål och ett samhälleligt intresse.

Efter utbyggnaden kommer det vara möjligt att passera bredvid masten och teknikbodarna. Påverkan på naturmarken blir ytterst begränsad. Markytan som behöver tas i anspråk är cirka 100 kvadratmeter för mast och tillhörande teknikbodar. Förutom att planarbetet syftar till att avgränsa ett mindre område för mobilmast ska naturmarken runt i kring, som idag är privatägd, överföras till kommunal allmän platsmark för att säkra allmänhetens tillgång till denna.

Samråd

Samråd för planförslaget pågick från den 6 juli till den 7 september 2015. Under samrådet inkom synpunkter från berörda remissinstanser och cirka 65 fastighetsägare på Älgö, representerat av cirka 70 boende, samt Älgö fastighetsägareförening.

Den 24 augusti hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus, där representanter från kommunen samt Hi3G Access AB berättade om planförslaget och berörda gavs möjlighet att ställa frågor. Fyra berörda besökte det öppna huset.

Ett antal kompletteringar och förtydliganden i planhandlingarna har gjorts efter samrådet, främst gällande planförslagets konsekvenser samt genomförandet. Utöver dessa revideringar är detaljplaneförslaget detsamma som tidigare och bestämmelserna på plankartan är oförändrade.

Sammanfattning av inkomna synpunkter samt planenhetens kommentarer återfinns i samrådsredogörelsen. I samrådsredogörelsen återfinns även en sammanfattning av de förändringar av planförslaget som gjorts efter samrådet.

Granskning

Förslag till detaljplan var utställt för granskning från den 20 november till och med den 21 december 2015. Efter granskningen har planhandlingarna kompletterats gällande kabeldragning till föreslagen mobilmast. Utöver detta har ett antal redaktionella justeringar gjorts av planhandlingarna.

Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 18 april 2016. Beslutet överklagades först till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark-och miljööverdomstolen som inte gav prövningstillstånd. Planen vann därmed laga kraft.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.