Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älgö byggrätter

Syftet med planändringen är att åtgärda problem med befintliga bostadshus som inte överensstämmer med de planbestämmelser som gäller idag. Denna planstridighet medför att vissa fastighetsägare får problem när de söker bygglov.

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor. För enkla planer kan arbetet starta efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Antagande

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar enkla planer.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den här detaljplanen är för närvarande överklagad. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

Planändring för byggrätter antogs den 25 mars 2015 av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen har överklagats. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan, men frågan har fått prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, som är den högsta instansen. Den 12 december 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att upphäva Miljö- och stadsbyggnadsnämndens i Nacka kommun beslut den 25 mars 2015, § 59, att anta planändringen. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning går det inte att på ett tydligt sätt bedöma den tillkommande planbestämmelsens konsekvenser och planändring uppfyller därmed inte PBL:s krav på tydlighet. Ändring av detaljplanen har därmed upphävts.

Mark- och miljööverdomstolens domslut 2016-12-16.pdf (PDF-dokument, 883 kB)

Startskede

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 7 mars 2014 att planarbetet ska starta.

Detaljplan

Syftet med planändringen är att göra ett tillägg till gällande detaljplan 471 för Älgö för att åtgärda problem med befintliga bostadshus som inte överensstämmer med de detaljplanebestämmelser som gäller idag. Denna planstridighet medför att fastighetsägare får problem när de söker bygglov. Syftet är att se till att byggnader som beviljats bygglov ska ses som planenliga. Byggrätterna kommer inte utökas. Ändringen av detaljplanen medför alltså inte några förändringar av byggrätterna i förhållande till det som var avsikten när detaljplanen för Älgö tidigare tillkom.

Samråd

Förslag till planändring för byggrätter har varit ute för samråd mellan den 1 oktober och den 5 november 2014. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Nacka stadshus den 21 oktober mellan 16.30–19.00.

De som haft synpunkter under samrådet har fått dem bemötta i en underrättelse som sänts till berörda fastighetsägare. Inga betydande ändringar har skett i detaljplaneförslaget efter samrådet.

Antagande

Planändring för byggrätter antogs den 25 mars 2015 av miljö – och stadsbyggnadsnämnden.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Älgö).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Informationsfilm om förslaget

2,5 minuter

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.