Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bild över området som innefattas av markanvisningstävlingen

Markanvisningstävling Sydvästra Stensö

Markanvisningstävlingen pågår 22 juni till och med 20 augusti klockan 15.30. Här hittar du aktuella handlingar och underlag.

Tävlingen startar 22 juni och avslutas 20 augusti klockan 15.30.

Markanvisningstävlingen gäller för ett anbudsområde innehållande flerbostadshus med fri upprättelseform. Området, där bebyggelse föreslås, motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter ljus BTA. BTA står för bruttoarea och den sammanlagda arean av alla våningsplan inne i en byggnad.

Markanvisningsområde artikel.jpgDen vita streckningen i bilden ovan visar det område som ingår i markanvisningstävlingen.

Anbuden bedöms i första hand på priset för bostäder, förutsatt att samtliga förutsättningar enligt anbudsinbjudan är uppfyllda.

Utvärdering och tilldelning kommer att ske utifrån förutsättningarna som är angivna i anbudsinbjudan.

  • Tävlingen startar 22 juni och sista anbudsdag är 20 augusti 2021 klockan 15.30.
  • Frågor och synpunkter kan ställas fram till fredag 13 augusti och skickas till sydvastra-stenso@nacka.se
  • Frågor och svar publiceras löpande här på webbplatsen.

Läs mer och ta del av alla underlag och handlingar:

Ett fel fanns i den tidigare anbudsinbjudan under rubriken Ekonomiska förutsättningar gällande hur anbud regleras från anbudsdag fram till tillträdesdagen. Mäklarstatistik från Älta kommer att användas och ej hela Nacka. Anbudsinbjudan är reviderad 210708 och finns nedan.

Anbudsinbjudan sydvästra stensö 5 rev210708.pdf
bilaga 1_Anbudsmall.docx
bilaga 2_Checklistaöver förutsättningar.docx
Bilaga 3 program för markanvändning.pdf
Bilaga 4 Volymstudie Sydvästra Stensö.pdf
bilaga 5 rekommenderade parkeringstal.pdf
Bilaga 6 p-snurra.xlsx
Bilaga 7 Översiktlig redovisning av trafikbuller.pdf
Bilaga 8 miljo-och-klimatambitioner.pdf
bilaga 9 anvisningar-for-dagvattenhantering.pdf
bilaga 10 dagvattenstrategi.pdf
Bilaga 11 avtalsmall för markanvisningsavtal.docx
Bilaga 12 primärkarta markanvisningsområde.dwg
Bilaga 12 Primärkarta Markanvisningsområde.pdf
Bilaga 13 Defintion Ljus_bta.PDF
Bilaga 14 teknisk-handbok-avfall.pdf
Bilaga 15 naturvärdesinventering.pdf

Frågor och svar

Fråga: I anbudets innehåll står det att anbudet skall innehålla en ekonomisk prognos för innevarande år. Som börsnoterat bolag får vi inte lämna ut sådan information. Är senaste kvartalsrapporten ok som underlag för ekonomisk prognos?

Svar: Senaste årsredovisning ska enligt anbudsinbjudan lämnas in. Senaste kvartalsrapport kan användas som underlag för ekonomisk prognos.

Fråga: Det skulle underlätta betydligt att få tillgång till 3D modell (omgivning utan förslag) i stället för att skapa ett eget. Finns det tillgängligt?

Svar: Ja. Här hittar ni en Sketchupfil: Stensö Sketchup.skp

Fråga: Hela markanvisningsområdet ligger inte inom kartmarkeringen på det område som är inom 500 meters gångavstånd till Ältas lokala centrum. Kan vi ändå utgå från att det nya området i sin helhet kommer att vara det?

Svar: Anbuden ska relatera till placeringen i volymstudien men markanvisningsområdet är en ungefärlig avgränsning av den tänkta nya fastigheten för bostäderna. Man kan föreslå bebyggelse inom hela markanvisningsområdet om man ser fördelar. Markanvisningsområdet gäller som avgränsning men vi tror inte på att spränga berg i väst för att få till exploateringen. Se bifogad pdf: Tilläggsyta markanvisningsområde 2021-07-08.pdf

Sidan uppdaterades: