Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ältadalen

Ältadalen ligger i den sydligaste delen av Nacka, mellan Storkällans kyrkogård och Erstaviksvägen. Genom området går en stor rullstensås, som fram till 1970-talet användes som grustäkt. Nu planeras här ett område med cirka 200 småhus, förskola, äldreboende och parkmark.

Profilbild saknas

Fredrik Bengtsson

Kommunens Projektledare

Profilbild saknas

Timo Karlström

Platschef SVEAB

070 458 76 47

Profilbild saknas

Reino Lennberg

Byggledning, kommunen

08-718 88 72

Profilbild saknas

Philip Hua

Kommunens Delprojektledare, Utbyggnad

070 431 81 74

Profilbild saknas

Thomas Wallin

Bitr Platschef SVEAB

070 458 76 75

Profilbild saknas

Robert Ekengren

Platschef, Bonava

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer här och nu?

  • Ombyggnaden av Storkällans väg pågår. Vägen kommer att vara avstängd till november 2018. Trafiken leds om via alternativa vägar. Befintliga informationsskyltar om alternativa vägar kommer att kompletteras med fler skyltar för att tydliggöra vilka tillfälliga vägar som ska användas. Busstrafiken påverkas genom att hållplatsen vid kyrkogården tillfälligtvis utgår. Gång- och cykelväg längs Storkällans väg kommer att vara öppen under hela ombyggnaden. För mer information går det att ringa kommunens växel 08-718 80 00 och begära att få prata med trafikenheten.
  • Ombyggnaden av Lovisedalsvägen pågår och planeras vara klar under december 2018. Trafiken kommer att påverkas, men vägen med tillhörande gång- och cykelvägar ska vara öppna under hela ombyggnaden. Som första etapp byggs gång- och cykelvägen om under sommaren. Gång- och cykelvägen ska användas som en säker passage genom området för barn och vuxna när skolan åter startar i höst.
  • Kommunens entreprenör bygger ut gång- och cykelvägar genom skogsområdet i sydvästra delen av Ältadalen. Bygget sker i enlighet med gällande detaljplan och entreprenören ska försöka ta bort så få träd som möjligt. Gång- och cykelvägarna är en del av de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna inom området och ska samtidigt öka tillgängligheten till skogsområdet.
  • Kommunens entreprenör SVEAB AB bygger ut allmänna anläggningar inom området i etapp 1. Huvuddelen av arbetet sker inom grusgropsområdet. Utbyggnaden av allmänna anläggningar i etapp 1 planeras vara klara under maj 2019.
  • Bonava AB har påbörjat sin utbyggnad av småhus inom området. Utbyggnaden kommer att ske i mindre etapper, med första inflyttning i mitten av maj 2018.
  • Längs med Lovisedalsvägen uppförs ett nytt äldreboende och en ny förskola. Entreprenaderna planeras vara klara under mittten av 2018.
  • Utbyggnaden av allmänna anläggningar i etapp 2 kan påbörjas när uppfyllnaden av mark där är färdig. Denna utbyggnad ligger några år fram i tiden.

Flygbilden visar den ungefärliga kommande bebyggelsen i grått i mitten av bilden. Omgivande park och grönområden kan komma att justeras i enlighet med gällande detaljplan.

Startskede

Projektet inleddes med att ett program för planområdet utarbetades. Kommunstyrelsen antog detaljplaneprogrammet för Ältadalen den 3 maj 2010.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Utgångspunkten i programmet för Ältadalen var att området ska bebyggas med bostäder. Det ska också finnas plats för en förskola och ett äldreboende. Möjligheten att använda området för idrotts- och fritidsaktiviteter utreddes också.

Samråd

Samråd pågick 12 oktober - 15 november 2011.

Utställning/Granskning

Förslag till detaljplan var utsänt för utställning 28 maj - 5 juli 2013.

Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 mars 2015.

Överklagande

Den 27 april överklagades beslutet om detaljplanen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandena den 25 juni 2015

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 19 september 2015.

Utbyggnad

Utbyggnad av allmänna anläggningar för etapp 1 såsom vägar, VA och park startar under september 2017 och planeras vara klart under maj 2019. I utbyggnaden ingår även Storkällans väg och Lovisedalsvägen. Kommunen har skrivit kontrakt med SVEAB AB som ska utföra utbyggnaden av etapp 1.

Bonava AB ska bygga småhus inom området och har påbörjat uppförandet under september 2017. Uppförandet kommer att ske i mindre etapper med planerad inflyttning efterhand som etapperna färdigställs.

De största markägarna i Ältadalen är Erstavik, Nacka kommun och Bonava.

Bonava/NCC är klara med sin markuppfyllnad. Erstavik har inte påbörjat sin markuppfyllnad som planeras ta cirka 1,5 år att genomföra. När arbetena pågår kommer cirka 30 transporter per dag med lastbil att gå till området. Transporterna sker från Tyresövägen via Grustagsvägen söder om området, vardagar kl. 07.00-17.00.

Allmänna vägar i anslutning till området kommer att vara öppna för trafik under genomförandet. Tyvärr kan det komma att bli störningar för trafiken under byggtiden eftersom delar av vägarna ska byggas om och nya gång- och cykelbanor ska anläggas.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.