Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Boo Gårds skola

Boo Gårds skola ska ersättas med en ny skola med högre kapacitet och därmed skapas möjligheter att utöka verksamheten, från dagens F-6 till att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9. Dagens byggnader ska successivt rivas och ersättas med nya. Under tiden kommer undervisningen att bedrivas i paviljonger. Kommunen har även sökt bygglov för en ny sporthall. Den nya skolan beräknas vara klar i augusti 2021 och sporthallen år 2023.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Roger Eld

Projektledare, skola och sporthall

Status och handlingar

Arbeten under vecka 37 - 40 (7 september – 2 oktober)

 • Fortsatt montage av innerväggar.

 • Installationsarbete (El, Rör, Ventilation och Sprinkler) pågår inne i huset.

 • Spackling och målning av innerväggar pågår.

 • Fortsatt fogning och målning av fasaden

 • Byggnation av förråd och sophus fortsätter under vecka 37-39.

 • Finplanering av markytan pågår norr och väster om skolbyggnaden.

 • Arbetet med solceller på taket fortsätter vecka 37.

 • Under vecka 37 fortsätter golvavjämning inne i huset.Vecka 37 startar plattsättning i toalettutrymmena.

 • Under vecka 38 påbörjas montage av undertak.

Vi påminner om att det är absolut förbjudet att vistas på en inhägnad arbetsplats utan tillstånd. Föräldrar ansvarar för sina barn.

Arbetstider

Under veckorna 37 - 40 arbetar vi under följande tider:

måndag - onsdag 6.30 - 19.00

torsdag - fredag 6.30 - 16.00

Avlämningsplatsen är färdig

På södra sidan av Boovägen, mitt emot huduventrén till skolan, har en avlämningsplats för att hämta och lämna barn med bil gjorts klar under sommaren.

Avlämningsplats Boo Gårds skola.JPG

Arbetsplatsområde

arbetsområde 37-40.JPG

Klicka här för att se en större bild på området (Bild, 100 kB)

Bygglovsansökan inlämnad för ny sporthall

I mars 2020 lämnades en bygglovsansökan in för en ny sporthall intill Boo gårds skola. Sporthallen får kapacitet för alla inomhussporter och kommer även att rymma en läktare för 100 personer. Därmed kommer den att bli ett viktigt tillskott inte bara till skolans idrottslektioner, utan också för idrottsföreningar som vill träna och ordna tävlingar.

Sporthall fasad från Boovägen.jpg

Den planerade sporthallen, sedd från Boovägen. Illustration: NCC

Skolan och sporthallen får ett gemensamt entréområde norr om Boovägen och båda blir lätta att nå från den stora parkeringen på andra sidan Boovägen.

Sporthallen kommer inte att börja byggas förrän skolan är klar. Byggtiden är beräknad till cirka ett år. År 2023 ska den vara färdig. Läs mer om sporthallen här.

Tunga transporter påverkar trafiken

Stora byggelement måste transporteras till arbetsplatsen. När lastbilarna kör ut från området behöver de köra via parkeringen och ut till Boovägen. Det betyder att de kör mot körriktningen när de kommer ut från parkeringen,. Vid alla sådana transporter finns en flaggvakt på plats som varnar övrig trafik.

arbetsplatsområde 48-51 Boo Gårds skola.JPG

Arbetsplatsområdet med körväg för tunga transporter

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

För att skolan ska kunna byggas ut så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Galärvägen.

Detaljplaneläggning

För att nya Boo Gårds skola ska kunna byggas så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Galärvägen.

 • Detaljplanen vann laga kraft 16 mars 2018, då mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte pröva överklagandet av kommunfullmäktiges antagandebeslut.
 • Planering för utbyggnad av skolan och idrottshallen pågår.
 • Planering för utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt parkeringen pågår. Utbyggnad planeras att påbörjas under 2019.

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt för Boo Gårds skola att bygga ut lokalerna för att kunna utöka sin verksamhet. Utöver det möjliggörs en utveckling av skol- och idrottsverksamheten, i och med att Boovallen planläggs för idrottsändamål. Nuvarande parkering och återvinningsstation får planstöd. All mark inom planområdet ägs av Nacka kommun.

Projektet ingår i programmet för sydöstra Boo och där sägs att det behövs ett helhetsgrepp över skol- och idrottsområdet, bland annat för att förbättra trafiksituationen. Programmet föreslog också att en ny förskola skulle placeras vid Galärvägen. Förskolan är nu färdigställd och ersätter den provisoriska förskolan vid Boo gårds skola.

Samråd och granskning

Under samrådet 2016 fick myndigheter och remissinstanser samt de boende i närområdet ge sina synpunkter på planförslaget. Kommunen tog ställning till synpunkterna och arbetade sedan fram en ny version av förslaget.

Planförslaget presenterades för granskning 24 mars till 25 april 2017.

Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 juni 2017, § 184. Detaljplanen överklagades sedan till flera instanser.

När mark- och miljödomstolen prövade överklagandet, beslutade de att godkänna kommunens planer för området. Det beslutet står nu fast, eftersom nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, den 16 mars 2018 beslutade att inte pröva överklagandet av utbyggnadsplanerna.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: