Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nya gatan

Nya gatan är en del av Centrala Nacka, Sveriges första garanterat naturbana stadsdel. Här får stadens dynamik möta naturens kraft. På Nya gatan bygger vi nya kvarter, gator och torg, caféer och restauranger.

Profilbild saknas

Nerma Muhovic

Projektledare

08-718 96 21

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

I projektet Nya gatan ingår två detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset. Platsen är väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen och inte långt från den kommande tunnelbanestationen Nacka.

Här blir det cirka 1000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, samt lokaler för verksamheter. När bostäderna är klara kompletteras området med ett torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. På torget kommer det också finnas plats för caféer och restauranger att ställa ut sina stolar och bord.

Strax intill området byggs en grön och trygg stadsgata som kantas av träd och där det finns gott om plats för gående och cyklister.

I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor kommer vi att utveckla Nya gatan till en stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt. Läs mer om samarbetet på centralanacka.se.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Våren 2020 började bostäderna inom Stadshusområdet att byggas och under 2021 kan de första lägenheterna vara klara för inflyttning. Det är Sveafastigheter, Storstaden Bostad och Botrygg som bygger, både hyresrätter och bostadsrätter.
  • Inom delatljplanen Elverkshuset är det Kungsvåningen och OBOS som kommer att bygga. Markarbeten har startat och 2024 är det första lägenheterna klara för inflyttning.
  • Nacka kommun ska överlåta mark till Hemsö, som planerar att tillföra nya verksamheter på platsen där detaljplanen medger bland annat utbildning och fritidsverksamhet. I och med det är samtliga kvarter på Nya gatan nu markanvisade.
  • Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
  • De förberedande markarbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Skanska ansvarar för att spränga, lägga ner ledningar samt bygga gator och torg. Läs om samarbetet. Läs om säkerhet, buller och dammbekämpning på Skanskas blogg.

Bakgrund

  • Detaljplanen för Nya gatan Elverkshuset vann laga kraft den 11 januari 2021.
  • Detaljplanen för Nya gatan Stadshusområdet vann laga kraft den 11 januari 2018. Läs mer på Stadshusområdets webbplats.
  • Tre markanvisningsprocesser har genomförts:

markanvisning nr 3 på Nya gatan: tredje etappen - sydöstra kvarteret

Den 3 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att Storstaden Bostad kommer att tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder i Stadshusområdet. Utvärderingen av anbuden gjordes till 75 procent på bästa gestaltningsförslag och till 25 procent på bästa pris.

Anbudsperioden gick ut den 24 februari 2017 för markanvisningstävlingen. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Detaljplaneområdet Nya gatan-Stadshusområdet, med sydöstra kvarteret markerat.

Visionsbild av korsningen mellan Vikdalsvägen och Värmdövägen. Källa: White Arkitekter.

Markanvisning nr 2 på Nya gatan (2016): Kvarteret Brytaren mindre

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre för att bygga cirka 110 hyresrätter (9 000 BTA) samt lokaler (900 BTA) här. Det beslutade kommunstyrelsen (KS) den 28 november 2016.
Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad. Gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden.

Kvarteret Brytaren mindre är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset (se bilden).
Kvarteret ligger mitt i det blivande Nacka stad, en tät, blandad och levande stadsdel där det ska vara attraktivt att leva, vistas och verka. På fem minuters promenadavstånd ligger Nacka Forum och så småningom även stadspark, tunnelbana och ny bussterminal. Området är en del i etapp 1B i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Tävlingen är avslutad. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Markanvisning nr 1 på Nya gatan (2015)

Nya gatan (1) var det första området där Nacka kommun bjöd in till anbudstävling om markanvisning inom Nacka stad. Tävlingen genomfördes sommaren 2015.

Markanvisningen omfattade sex anbudsområden, varav två med möjlig byggrätt för 120 hyreslägenheter och fyra med 200 lägenheter med fri upplåtelseform.

Intresset för tävlingen var mycket stort och i augusti 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning:

Svea Fastigheter AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 120 hyresbostäder och lokaler med bruttototalarea på ca 2 000 kvadratmeter.

Botrygg Förvaltningsfastigheter AB föreslås tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 110 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 2 200 kvadratmeter.

Wästbygg Projektutveckling AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 90 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 1 700 kvadratmeter.

Läs mer om markanvisningar i Nacka kommun

Sidan uppdaterades: