Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skanska har gjort en anmälan om att krossa sten på arbetsområdet mellan den 30 april 2019 och den 31 december 2019. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade under sammanträdet den 4 juni att godkänna krossen, med villkor om skyddsåtgärder. Beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 11 juni. Efter granskning uppmärksammades att villkor 3 och 4 låste verksamheten till åtgärder som i förlängningen riskerar att öka bullret. Dessa villkor ändrades därför den 27 juni, efter att nämnden informerats.

Besluten har anslagits på kommunens digitala anslagstavla: https://www.nacka.se/anslagstavla

De som är berörda kan skicka synpunkter senast den 19 juli till miljoenheten@nacka.se eller till Miljöenheten, 131 81 Nacka, märkt M 2019-710. Ange gärna mejladress, namn och postadress.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 4 juni har överklagats till Länsstyrelsen. Överklagandet har skickats vidare till Länsstyrelsen, som kommer att göra en överprövning. Frågor om handläggningen och synpunkter som rör överprövningen ska skickas dit. Länsstyrelsens diarienummer är 505-37072-2019. Se även Länsstyrelsens webbdiarium.

Den 15 augusti 2019 avvisade länsstyrelsen överklagan.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens roll i ärendet är framöver att lämna synpunkter och motivera beslutet för överprövande instans.

Sidan uppdaterades: