Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Markanvisning Nya gatan, tredje etappen - sydöstra kvarteret: Frågor och svar

Här besvarar vi alla frågor om markanvisningstävlingen som vi får under anbudstiden. Observera att sista dag för att skicka in frågor är den 17 februari 2017. Adress: nyagatan@nacka.se
99

Undrar om det finns tillgång till en grundkarta i dwg-format som har med Vikdalsvägen, Hörnvägen, Värmdövägen väster om rondellen samt anslutande bebyggelse (befintlig och planerad) på rondellens nordöstra, sydöstra och sydvästra sida?


Svar:

Primärkarta i dwg-format läggs upp på hemsidan. Planerade kvarter inom projektet ligger uppe sedan tidigare i separat fil. Framtida bebyggelse utanför projektområdet är osäker i sin utbredning och finns inte i dwg-format. Den information som finns redovisas i detaljplaneprogrammet (se uppdaterad programkarta), detta kan ni tolka över vid behov.

Fick du svar på din fråga?
60

När tecknas markgenomförandeavtal i förhållande till planprocessen?


Svar:

Markgenomförandeavtal tecknas i samband med planens antagande.

Fick du svar på din fråga?
44

Är gränsen mot rondellen absolut eller står det förslagsställaren fritt att ta ställning till förhållandet mellan bebyggelsen och rondellen?


Svar:

I bilagan Laserskanning framgår även höjderna för befintlig cirkulationsplats. Den ombyggda cirkulationsplatsen kommer i huvudsak motsvara dessa höjder. Eftersom detaljerade höjder inte är satta behöver det finnas flexibilitet i bottenvåningarnas våningshöjd så att justeringar kan göras utan större konsekvenser för förslaget.

Fick du svar på din fråga?
38

(13 februari) Är LOA-siffra (2000 kvm) kommunens målsättning? Ska siffran tolkas som en önskad min eller max LOA?


Svar:

Utgångspunkten är att de angivna BTA siffrorna för Bostad och Lokal ska uppfyllas. Mindre avsteg är inte diskvalificerande. Avsteg bör kommenteras och motiveras.

Fick du svar på din fråga?
38

Har ni någon förteckning över frågor och svar över inkomna frågor på hemsidan?


Svar:

Ja, vi publicerar frågor och svar löpande på hemsidan. Vi har dock inte fått så många frågor i denna tävling.

Fick du svar på din fråga?
18

Hur mycket plankostnader är redan upparbetade i projektet?


Svar:

Cirka 3 mkr.

Fick du svar på din fråga?
8

(13 februari) På situationsplanen på de allmänna anläggningarna är det inritat 8 st underjordiska sopbehållare tillhörande kvarteret. Är det tänkt att det blir flera fraktioner och i så fall vilka?


Svar:

Förstudiens tanke om kärl på trottoaren är ej längre aktuell. Se uppdaterad information på tävlingens hemsida: Enligt anbudsunderlaget ska maskinella system prioriteras och planarbetet förutsätter mobil sopsug för hantering av hushållsavfall. Ett eventuellt alternativ till mobil sopsug skulle kunna vara bottentömmande kärl, dessa ska dock isåfall vara nedsänkta och inrymmas på kvartersmark samt redovisas i förslaget.

Fick du svar på din fråga?
4

Finns det någon preliminär höjdsättning för Forumrondellen?


Svar:

Just vid cirkulationsplatsen Forumrondellen finns det utrymme för tolkning; en viktig del av tävlingsuppgiften. Utbredningen ska dock inte påverka trafikfunktionen negativt.

Fick du svar på din fråga?
-4

I vilken grad är kvarterskonturerna styrande för förslagets utformning? Tänker framför allt på det fasade hörnet mot rondellen.


Svar:

För höjdsättning av befintliga gator - se bilaga Laserskanning.

Fick du svar på din fråga?
-5

Var finns informationen ”Förprojektering höjdsättning allmän plats”, i DWG-format och i större omgivning än det som är med i Nya Gatan 3.


Svar:

Informationen som finns i PDF-dokumentet "Förprojektering höjdsättning allmän plats", fast i DWG-format och i större omgivning än det som är med i Nya Gatan 3 har vi nu publicerat på huvudsidan för markanvisningstävlingen.

Fick du svar på din fråga?
-8

Finns det höjdsättning på befintliga gator?


Svar:

Mot lokalgatorna och huvudgatorna är kvarterskonturerna styrande.

Fick du svar på din fråga?
-16

(13 februari) Hur låst är kvarteret yttre och inre form? Kan det inre fasadlivet mot gården variera i bredd?


Svar:

Det framgår av inbjudan att kvarterets gräns mot lokalgatorna i praktiken är låst medan det finns möjlighet till avsteg mot cirkulationsplatsen. In mot gård kan det variera.

Se även uppdaterad information på tävlingens hemsida gällande andra frågor!

Fick du svar på din fråga?
-16

På vilket sätt ska parkering samordnas med andra kvarter?


Svar:

Markgenomförandeavtal tecknas i samband med planens antagande.
Parkeringsbehovet ska lösas inom kvartersmark och några omedelbara samordningsbehov kan inte anges av kommunen. De utpekade lägena för infart ligger fast. Behov av samordning avgörs av hur förslaget ser ut. Skrivningen i slutet av s.12 i inbjudan handlar mest om att upplysa om att samordning kan behövas mellan berörda byggherrar rörande exempelvis utförande, tekniska system och fördelning av parkeringsplatser vid över- eller underkapacitet.

Fick du svar på din fråga?
-22

(17 februari:) Dagvattenfrågor: Hur fördröjs respektive renas dagvattnet från allmänna gatumarken? Är det alltså krav att takvatten ska renas? Är det alltså krav att dagvatten från gårds-, planerings- och grönytor ska renas?


Svar:

Gator anläggs enligt kommunens gatustandard, där rening i växtbäddar ingår där det är möjligt. Gatuvattnet kan också komma att fördröjas i kompletterande magasin eller andra lösningar.

För kvartersmark gäller villkoren i bilagan Miljöförutsättningar, avsnitt 4.3. Att kunna rena och fördröja ett regndjup på 10 mm är ett minimikrav och gäller totalt för hela kvarteret:
”Om delar av kvarterets takytor avvattnas direkt mot gata, så ska det totala regndjupet på 10 mm från hela kvarteret omhändertas så att riktlinjen om 10 mm för kvarteret ändå uppfylls.”

Fick du svar på din fråga?
-31

(13 februari) Är det skelettjord under de 10 planterade träden i trottoaren? Kan man anta att stuprörsvattnet får rinna till denna planteringsyta alternativt ledas ner till skelettjorden?


Svar:

Dagvattnet ska renas och fördröjas inom kvartersmark innan avledning.

Fick du svar på din fråga?
-35

Utvärderas gestaltningen med kännedom om priset?


Svar:

Nej, gestaltningen utvärderas inte med kännedom om priset.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: