Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun bjuder in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Den naturbana markanvisningstävlingen är avslutad. Intresset har varit stort och vi har fått in många intressanta bidrag. Utvärderingen pågår. Kommunen har för avsikt att presentera vinnaren i början av 2022. Markanvisningstävlingen för bostadskvarteret Parkkvarter 2 i Centrala Nacka pågick den 16 september till den 15 oktober.

En naturban stadsdel

I Centrala Nacka utvecklas en levande och öppen stadsdel med en karaktär och identitet som skapas genom det dynamiska mötet mellan stadens puls och naturens lugn. En plats med mångfald och kontraster där naturen och det urbana möts på nya sätt och trivs tillsammans. Det kallar vi för naturbant. Det naturbana kommer att prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka.

Markanvisningsområdet

Markanvisningsområdet Parkkvarter 2 ingår i stadsbyggnadsprojektet Parkkvarteren. Projektet utgör ett planområde med två bostadskvarter, Parkkvarter 1 (även kallat Discus) och Parkkvarter 2, och omfattar i sin helhet cirka 600 lägenheter och cirka 5000 kvadratmeter (kvm) ljus bruttotalarea (BTA) lokalyta.

Lokaler ska finnas i entréplan och de ska berika området och bidra till ett varierat stadsliv med ett innehåll som exponeras mot den kommande stadsparken och det nya torget som förbinder parken med den nya bebyggelsen.

Området ligger precis intill den framtida stadsparken, entrén till den nya tunnelbanan och gallerian Nacka Forum mitt i den framväxande stadsdelen Centrala Nacka.

kartaparkkvarteren_670px.jpg

Fakta och tidplan

 • Parkkvarter 2 avses planlägggas för bostadsbebyggelse med lokaler i entréplanet och bedöms omfatta cirka 9000 kvm ljus BTA bostad respektive cirka 1000-2400 kvm BTA lokal.
 • Tävlingsbidragen kommer i ett första steg att utvärderas utifrån lämnade anbud uttryckt som pris i kronor per kvm ljus BTA bostad. De fem bidrag som lämnat högst pris per kvm ljus BTA bostad kommer därefter att utvärderas utifrån bidragens tolkning av det naturbana konceptet, genom gestaltning och bidrag till platsens stadsliv, i kombination med lämnat pris per kvm ljus BTA bostad.
 • Med tävlingsbidraget ska en redogörelse bifogas som sammanfattar tävlingsdeltagarens ambitionsnivå för att bidra till kommunens miljö- och klimatambitioner.
 • Tävlingsbidragen ska inkomma till kommunen senast fredagen 15 oktober kl 12:00.
 • Kommunen avser att meddela tilldelningsbeslut till den tävlingsdeltagare som lämnat det vinnande bidraget under kvartal 4 2021. Uppdatering 17/12: Utvärdering pågår fortfarande och kommunen avser att meddela tilldelningsbeslut i början av 2022.
 • Start planläggning kvartal 1 2022, samråd kvartal 4 2022 och antagande kvartal 2 2024.
 • Samtliga tider är preliminära.
 • Frågor och synpunkter kan ställas fram till den 8 oktober och skickas till parkkvarteren@nacka.se.
 • Frågor och svar publiceras löpande här på webbplatsen.

Underlag

Följande bilagor anger förutsättningar för markanvisningen:

Frågor och svar

Fråga: När förväntas man tillträda denna (blivande fastigheten) om man vinner?

Svar: Tillträdet till den blivande fastigheten sker normalt sett vid laga kraftvunnen fastighetsbildning och det i sin tur sker efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft. Bedömningen är att ett antagande av detaljplanen preliminärt kan ske under kvartal 2 år 2024, därefter kan detaljplanen bli överklagad. Hur lång tid handläggningen av en överklagad detaljplan tar är oviss, men brukligt är att handläggningen kan ta mellan 6-12 månader, vilket ger en möjlig laga kraftvunnen detaljplan under år 2025.

Fråga: Vilka kostnader ligger innan tillträde?

Svar: De kostnader som finns fram till tillträdet är bland annat de för framtagande av detaljplanen samt ersättning för kommunens nedlagda kostnader inom ramen för projektet.

Fråga: Vad ska hända med Griffelvägen, ska den försvinna? Kan man bygga direkt mot fastighetsgränsen på kvarterets norra sida, den som vetter mot befintlig Griffelväg/planerad torgyta?

Svar: Det finns ett förslag att Griffelvägen ska få en ny sträckning och det är den som syns på bilden ovan. Ytan runt Parkkvarter 2 kommer troligtvis att bestå av allmän platsmark, som gata eller någon form av torgyta. Norr om kvarteret föreslås det en torgyta, eventuellt öppen för fordonstrafik, helt eller delvis. Om det är möjligt och lämpligt att bygga direkt mot fastighetsgränsen i kvarterets norra del är en fråga som kommer att hanteras i planprocessen.

Fråga: Ni skriver att vi ska redovisa hur vegetationsuppbyggnad på förgårdsmark, balkonger, terrasser och tak är tänkt att byggas upp och disponeras för att möjliggöra för hållbar och attraktiv grönska över tid och som medger en effektiv skötsel och drift. Innebär detta att ni önskar förgårdsmark runt hela kvarteret? Grannkvarteren har inte förgårdsmark.

Svar: Kommunen önskar att få ta del av hur ni tolkar det naturbana konceptet och om er tolkning är att det kan/ska eller inte kan/ska vara förgårdsmark runt hela kvarteret.

Fråga: Tävlingsbidragen inlämnas på en USB-sticka i en samlad pdf-fil till Nacka kommuns reception, där de ankomststämplas. Uppfattar vi det korrekt att ni inte vill ha något i pappersformat?

Svar: Det stämmer, det enda kommunen önskar få in i pappersoriginal är den av firmatecknare underskrivna anbudsmallen. Anbudsmallen kan med fördel läggas i ett märkt kuvert tillsammans med USB:stickan.

Fråga: Är det ett krav att firmatecknare signerar anbudsmallen om en fullmakt (signerad av firmatecknare) bifogas ansökan?

Svar: Det borde inte finnas något hinder mot att använda fullmakt i detta fall, under förutsättning att den tydligt anger ramarna.

Fråga: I start-PM framgår följande: Marken där Tvåans fritidsgård ligger behöver markanvisas tidigt i planprocessen för att ha en aktör som medverkar i planeringen. Under detta kvarter planeras för nya parkeringsplatser som ska ersätta nuvarande bilparkering till stadshuset. Är detta fortfarande aktuellt?

Svar: Det är inte längre aktuellt att inom blivande Parkkvarter 2 lösa och hantera en ersättning av Stadshusets parkering i den omfattning som anges i start-PM. Kommunen önskar att i den kommande planprocessen föra en dialog med den tilltänkta exploatören om möjlighet till ett eventuellt samnyttjande av parkering, om så är möjligt och lämpligt.

Fråga: Vem river Tvåan?

Svar: Utgångspunkten är att kommunen river befintliga anläggningar. Om kommunen och exploatören önskar kan annan överenskommelse ske.

Sidan uppdaterades: