Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Danvikshem sedd uppifrån.

Danvikshem

Här bygger Stiftelsen Danviks hospital ett nytt vårdboende och HSB nya seniorbostäder. Nacka kommun förbättrar därför även Östra Finnbodavägen med gångbana, belysning, en permanent busshållplats och drar ledningar längs vägen till de nya bostäderna.

Profilbild saknas

Elisabet Granbacka

Projektledare

Profilbild saknas

Marika Andersson

delprojektledare, genomförande

Profilbild saknas

Anna Pellbäck

projektledare utbyggnad, HSB

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Arbeten som är klara

 • En ny parkbänk har satts upp i backen bredvid vägen efter önskemål från boende i området
 • Kommunen har byggt en ny vändplan på Östra Finnbodavägen.
 • Stiftelsen Danviks hospital har byggt ett nytt vårdboende.
 • Östra Finnbodavägen har rustas upp med ny gångbana och belysning.
 • En ny permanent busshållplats har byggts på södra sidan av Östra Finnbodavägen. Närmaste adress är Östra Finnbodavägen 30.
 • Nya ledningar har lagts i vägen.

Arbeten som pågår

 • Nya stödmurar anläggs, dels nedanför vårdboendet och dels i slänten vid norra sidan av vägen.
 • HSB bygger ett seniorboende. Beräknas pågå till slutet av 2020.

Framkomlighet

 • Gångtrafikanter

  Man kan nu gå på nya gångbanan längs med Östra Finnbodavägen, från HSB:s seniorboende ända fram till Övre Varis, där arbete med ny stödmur pågår. Där får man gå över till gångbana på andra sidan vägen. Det finns ett tillfälligt övergångsställe att använda sig av. Så snart stödmuren är färdig kommer gångbana och belysning att återställas.

 • Biltrafik – Vid Övre Varis är körbanan avsmalnad till en fil. Passagen för biltrafik är signalreglerad.

Informationsbrev Östra Finnbodavägen april 2019

Minnesanteckningar möte boende 190114  (PDF-dokument, 410 kB)

Startskede

Projektet startade då kommunstyrelsen den 18 februari 2002 godkände startpromemoria och programavtal för området.

Program

För att utreda möjligheterna att utveckla området inleddes projektet med ett programarbete. Detta programarbete har utgjort grunden för det fortsatta detaljplanearbetet.

Detaljplanering

Syftet med detaljplanen är att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturmiljö samt tillåta en utbyggnad av 30-60 platser i gruppboende och cirka 100 nya seniorbostäder (55+).

Planförslag tas fram

Ett första samråd (samråd 1) kring detaljplanen hölls 2005-2006. Därefter låg arbetet vilande tills det återupptogs under 2009.

År 2011 hölls ett andra samråd (samråd 2) kring ett nytt förslag med lägre exploatering och bearbetad gestaltning. Kommunen har bedömt att planens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Förslaget var sedan utställt för granskning mellan den 20 februari-22 mars 2013.

Återremiss av antagandehandlingar

Kommunstyrelsen återremitterade detaljplanen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden i oktober 2014. Tidigare föreslagna parvillor har tagits bort ur planen och motsvarande värde skapas inom övriga delar av planen.

Utställning 2

Planförslaget reviderades och det nya förslaget till detaljplan ställdes ut för andra gången våren 2015.

Efter utställningen har förslaget justerats något efter de synpunkter som kommit in. I stort sett är dock förslaget detsamma som tidigare.

Antagande av detaljplan

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte förslaget inför antagande i juni 2015 och antog ett tilläggsyrkande, där kommunstyrelsen uppmanas att tillsammans med berörda fastighetsägare försöka lösa tillgängligheten för de boende i seniorhusen. En avsiktsförklaring mellan HSB bostad och Danvikshems stiftelse har därefter tagits fram. Den syftar till att underlätta för äldre personer att ta sig fram och tillbaka till sina bostäder.

Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget, men kommunfullmäktige återremitterade det i oktober 2015 (minoritetsåterremiss). Minoritetsåterremissen innebär att minst en tredjedel av politikerna är i opposition till gällande planförslag och yrkar att detaljplanen återremitteras. Syftet med återremissen har varit att komplettera detaljplanen med en tillgänglighetsanpassad gångväg för att de boende på fastigheten Sicklaön 37:77, via fastigheten Sicklaön 37:42, ska kunna nå befintlig busshållplats på Danvikshemsvägen.

Kommunfullmäktige återremitterade även det exploateringsavtal som hör till detaljplanen.

Den 16 november 2015 antog kommunfullmäktige detaljplanen och dess exploateringsavtal. Beslutet vann laga kraft den 16 juni 2017, sedan mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd efter överklaganden.

Finansiering och förberedelser för utbyggnad

Kommunen har tidigare upprättat ett programavtal som reglerade ansvarsfördelning och kostnader förknippade med framtagandet av program för området. I samband med påbörjat detaljplanearbete skrevs ett detaljplaneavtal. Avsikten med avtalen är att reglera så att kostnaderna inte belastar de boende i Nacka kommun.

Kommunen och exploatören har tecknat två exploateringsavtal om utbyggnaden inom området med berörda fastighetsägare. Utöver att reglera kostnaderna för utbyggnaden av kommunala anläggningar och avgifter för va-anslutningar reglerar avtalen även exploatörens bidrag till gemensamma anläggningar på Sicklaön.

Förberedelser för utbyggnad: Markfrågor

Nacka kommun ska vara huvudman för allmän platsmark, det vill säga lokalgatan (Östra Finnbodavägen) inom planområdet, ny gångbana och ny bussvändslinga. Stiftelsen Danviks Hospital är lagfaren ägare av fastigheten Sicklaön 37:42 (Danvikshem). HSB Stockholms Ekonomisk förening och Finnboda Trädgårdar mark AB är lagfarna ägare av Sicklaön 37:77.

De geotekniska undersökningarna av marken inför ombyggnaden av lokalgatan är klara, men kan behöva kompletteras. Inmätning har gjorts, men behöver kompletteras.

Utbyggnad

Kommunen kommer att förlägga nya allmänna ledningar för vatten- och spillvatten i Östra Finnbodavägen. Ledningarna dras från befintlig kommunal anslutningspunkt vid infarten till Danvikshem fram till bussvändplan där ny tillkommande anslutningspunkt upprättas.

Dagens bussvändplan ska ersättas med en ny bussvändslinga och Östra Finnbodavägen ska även rustas upp och förses med ny gångbana och belysning.

Målsättningen är att dagvatten i möjligaste mån ska tas om hand lokalt inom kvartersmark. På grund av områdets topografi och att de hårdgjorda ytorna (till exempel asfaltsytor) ökar vid en utbyggnad behöver dagvatten delvis ledas via dagvattenledningar till recipienten. En ny kommunal dagvattenledning ska byggas ut längs med Östra Finnbodavägens södra sida. Exploatörerna svarar för anläggningar inom kvartersmark och kommer svara för iordningställandet av naturområden med blomsterplanteringar, trädplanteringar, klippta gräsytor, utkiksplatser, boulebanor, odlingslotter, växthus, rekreationsytor med mera. Naturområdena blir gemensamma för de boende i området genom bildande av gemensamhetsanläggning.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: