Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Fingerörtsvägen

Området som ligger i Nacka stad består i dag främst av parkeringar och grönytor. Här planeras 30-40 nya lägenheter att byggas.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Planarbetet är pausat i enlighet med den nya genomförandeplanen för Nacka stad och planeras återupptas 2024.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Fastigheten ligger i anslutning till Fingerörtsvägen, i närheten av Järlaleden. Området är planlagt för bostäder och utgörs i dag av trafik- och parkeringsytor samt grönytor.

Syftet med projektet är att komplettera befintlig bostadsbebyggelse med cirka nya 30-40 lägenheter.

I plnarbetet ska utformning och gestaltning av tillkommande bebyggelse studeras vidare, liksom parkeringslösning för fastigheten. En viktig förutsättning i projektet är den pågående planeringen av tunnelbanans utbyggnad med ett föreslaget stationsläge i närheten av Ekudden.

Företaget Besqab är byggherre.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: