Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Skog i dimma

Fisksätra Hamnvägen

Cirka 80 bostäder och en multihall för idrottsverksamhet planeras i närheten av Fisksätra centrum och Fisksätra station. Delar av området kommer att markanvisas. Gång- och cykelförbindelser ska utvecklas.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Anine Rondén

Anine Rondén

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Se start-pm och detaljplaneprogram under STATUS OCH HANDLINGAR.

Markanvisning

En markanvisningstävling om ett område på Hamnvägen i Fisksätra kommer att utlysas. Området är i dag bergigt och skogbevuxet och ligger nära Fisksätra centrum, Saltsjöbanans station och Fisksätra marina.

Tävlingen kommer att genomföras i enlighet med kommunens Program för markanvändning. (PDF-dokument, 472 kB) Utvärdering av anbuden kommer att ske utifrån bästa pris.

Den röda ringen markerar det ungefärliga området som kommer att markanvisas.

Hamnvägen, Fisksätra

Sidan uppdaterades: