Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hjortängen

Hjortängen är ett småhusområde i södra Boo som är byggt i slutet av 1960-talet. En detaljplan tas fram för att rätta till planstridigheter och för att de som tidigare har haft möjlighet till att bygga takkupa återigen ska kunna få bygga det.

Profilbild saknas

Maria Kjell Andrén

Planarkitekt

070-431 91 58

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om planuppdrag.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av takkupa på samtliga befintliga villor i det enhetligt byggda området Hjortängen i Boo. Planen syftar även till att rätta till planstridigheter genom att bekräfta befintlig bebyggelse, att skydda kulturmiljövärden och att minska risk för skador från översvämning vid skyfall. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

För Björknäsområdet pågår en områdesplanering i vilket område Hjortängen ingår. Här kan du läsa mer om områdesplanen för Björknäs och Eknäs

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Ett planförslag var ute på samråd under tiden 30 mars till 15 maj 2023.
 • Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse som publiceras på denna sida i samband med granskningsskedet.
 • Samrådshandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR.
 • Ett bearbetat planförslag håller nu på att tas fram innan det kan ställas ut för granskning

Sidan uppdaterades: