Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Jarlabergsvägen

Vid Jarlabergsvägen i Nacka stad planeras flerbostadshus med handel i bottenvåningen.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Love Edenborg

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Granskning

Under tiden 7 mars 2018 – 4 april 2018 finns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum under bibliotekets öppettider.

Detaljplanen för Jarlabergsvägen var ute på samråd under hösten 2016. Planförslaget har efter samrådssynpunkter reviderats; bland annat så har husens placering ändrats så att det är längre avstånd mellan husen, våningsantalet har sänkts, balkonger har fått en ny placering på de två norra husen och de två husen längst till söder har fått ändrade mått. Planområdet har utökats cirka en meter på grund av behov av ytterligare en transformatorstation och den lägre bebyggelsen mellan de två södra husen har höjts med en våning. Vidare har byggnadernas gestaltning bearbetats. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Love Edenborg,
070-431 79 16, epost love.edenborg@nacka.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 4 april 2018. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/19-214 i ämnesraden

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/19-214
131 81 Nacka

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 3 november–6 december 2016. Nu sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

Planförslaget möjliggör för service och cirka 120 nya bostäder i fyra nya
punkthus i 8-10 våningar. Husen sammankopplas med en sockelvåningsbyggnad mellan husen, med lokaler och entréer utmed Jarlabergsvägen. Mötesplatser såsom torg förstärks inom området och Jarlabergsvägen omvandlas till en mer levande stadsgata.

Syftet med projektet är att möjliggöra en komplettering av Jarlabergs centrala område med nya bostäder och handel i enlighet med översiktsplanens intentioner. Den befintliga byggnaden som inrymmer livsmedelsbutik, restaurang och frisör föreslås rivas och ersättas med flerbostadshus med handel i bottenvåningen. Ytterligare flerbostadshus söder om detta, planeras också längs Jarlabergsvägen fram till korsningen med Fyrspannsvägen.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.