Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kaptensvägen (område YZ)

Ett av Nackas kulturhistoriskt mest värdefulla områden, mellan Baggensstäket i söder och Djurgårdsvägen i norr, där Boo gård och Boobadet ingår. Kommunalt vatten och avlopp ska anläggas och vägarna rustas. Kulturmiljöerna ska få stärkt skydd, åtta tomter kan skapas.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Slutbesiktning för vägar och vatten och avlopp utfördes under hösten 2018. Efter slutbesiktningen kommer kommunen att fakturera för gatukostnaderna. Fakturorna har en förfallotid på sextio dagar.

Läs mer om betalningsvillkor för gatukostnader

Läs mer om kostnader och hur det går till att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

Byte av gatubelysning

Ny gatubelysning kommer att sättas upp i hela området. Arbetet med att ta ned den gamla belysningen startar på måndag i vecka 39. Under arbetet stängs belysningen av successivt och kan innebära att delar av gatubelysningsnätet i området tillfälligt blir mörka.

Framkomlighet

Framkomligheten blir begränsad på de gator där arbete pågår och även sprängning kan ske. I samråd med fastighetsägarna kommer en temporär parkeringsplats att ordnas. Frentab ska också se till att postgång och sophämtning fungerar. Finns det behov av andra transporter som kräver tillgång till fastigheten så ta kontakt med Frentab som har sin etablering på Djurgårdsvägen 69 i området.

Har ni frågor om projektet i allmänhet, ta kontakt med Nacka kommuns byggledare: Benny Zimmerman, tfn 08-718 79 43, benny.zimmerman@nacka.se

Frentab har sin etablering på Djurgårdsvägen 69 i området.

detaljplanering

Projektet startade 2003, när förslaget till start-pm godkändes av områdesnämnden för Boo.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) antog förslaget i juni 2014.

Södra Boo har påverkats av kulturmiljön runt Boo herrgård och närheten till vattnet. Husen är varsamt placerade på tomterna med källare och socklar som tar upp höjdskillnader. Stora ekar och tallar dominerar landskapsbilden.

Planområdet är mycket värdefullt ur natur- och kulturmiljöhänseende med välbevarade kulturhistoriskt intressanta helhetsmiljöer och fornminnen. Boo herrgård och dess kringmiljö är statligt byggnadsminne. Fastigheternas storlekar varierar kraftigt. Herrgården är den största fastigheten.

Detaljplanens huvudsyfte är att bevara miljön och samtidigt ge möjlighet till permanentboende. Byggrätternas storlek ska bygga på förutsättningarna på platsen. Modernare gestaltning ska kunna komplettera den befintliga miljön, så länge hänsyn tas till de omgivande byggnaderna i fråga om höjd, bredd, placering, färgsättning, materialval med mera.

I samband med att det första planförslaget utarbetades utreddes frågor om bland annat miljö och finansiering. En byggnadshistorisk inventering gjordes också. Planarbetet samordnades med gatukostnadsutredningen. Samråd och två utställningar har hållits om förslag till detaljplan.

Kommunens beslut om antagande överklagades. Överprövningen slutade med att mark- och miljööverdomstolen fastställde kommunens antagandebeslut.

gatukostnader

Gatukostnadsutredningen för Kaptensvägen (område Y och Z) vann laga kraft i november 2008. Utredningen kan dock påverkas av att delar av detaljplaneringen gjorts om efter att regeringen upphävt den plan som utarbetats parallellt med gatukostnadsutredningen. En justering av fördelningsområdet gjordes efter beslut i kommunstyrelsen den 29 november 2010.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: