Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kummelnäs, detaljplan 19

Ett förslag till ändring av del av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70 har tagits fram. Ändringen av detaljplanen syftar till att åtgärda planstridighet och därmed möjligöra för fastighetsägare att fullt utnyttja sina byggrätter genom att ändra gällande detaljplans bestämmelser om våningsantal och byggnadshöjd.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. För enkla planer kan arbetet starta efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Därefter utreds sakfrågor och ett första förslag till detaljplan tas fram.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och de som berörs har en ny möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen arbetar därefter vidare med att ta fram ett slutligt förslag.

 • Antagande

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Detaljplanen vann laga kraft (började gälla) den 8 november 2017. Du kan hämta detaljplanen och tidigare handlingar under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 juni 2016 att uppdra åt planenheten att upprätta förslag till detaljplan.
Protokoll från nämndens beslut, § 162 

Detaljplan

En detaljplan redovisar hur marken inom ett angivet område får användas och bebyggas.

Planförslaget innebär ändrad tillåten högsta nockhöjd för bostadsfastigheterna inom detaljplaneområdet. Planförslaget innebär inte utökade byggrätter.

Samråd

Planförslaget fanns ute på samråd under tiden 29 mars till 24 april 2017. Nu kommer synpunkterna att sammanställas.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.