Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat underhåll i Nackas telefonisystem tisdag 22 september. Läs mer här...

Västra Nacka strand, detaljplan 5

Cirka 175 nya bostäder och 1300 kvm verksamheter planeras här, samt ombyggd kaj och strandpromenad. Projektet ingår i programområdet Nacka strand, som är en del av Nacka stad.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller, dagvatten. Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela Nacka strand. Planprogrammet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Projektet är startat men för närvarande pågår det inte något aktivt arbete med detaljplanen. Kontakta gärna projektchefen för frågor.

Startskede

I december 2015 startade projektet genom ett delegationsbeslut om start-pm.

Projektets övergripande syfte är att skapa en tät, blandad och levande stadsdel, ett sammankopplat och integrerat stadsrum, attraktiva och kvalitativa rekreationsmiljöer samt att Nacka strand ska vara en stadsdel med stark identitet och en egen attraktionskraft.

Projektets mål är att

 • Möjliggöra ca 175 nya bostäder och ca 1 300 kvm verksamheter.
 • Skapa förutsättningar för en strandpromenad/kajstråk med anslutande platsbildningar som kopplar ihop strandparken och småbåtshamnen med mera, öster om planområdet med strandpromenaden till Svindersvik.
 • Genomföra ett kommunalt övertagande av anläggningar i Nacka strand som är av betydelse för det allmänna och hantera de genomförandefrågor som är gemensamma för detta och övriga projekt i stadsdelen.
 • Upprätta ett exploateringsavtal som reglerar ansvars- och kostnadsfördelning för allmänna anläggningar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: