Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild på udde omringad av vatten. Hus och skog syns på udden.

Norra Skuru

Norra Skuru är ett bitvis mycket brant område på västra sidan av Skurusundet. Genom projektet får området kommunalt vatten och avlopp. Nya bostadsfastigheter och en förskola ska kunna byggas. Ett syfte är också att bevara de stora kulturhistoriska värdena.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Arbetena i Norra Skuru är näst intill avslutade vilket innebär att gator, trappor, stigar med mera är färdiga. Det som återstår är att murarna vid Kungsborgsbryggan ska kläs med granitplattor. Arbetet påbörjas vecka 25 och ska vara klart i augusti.

Projektplanering

Start-pm för projektet godkändes av kommunstyrelsen i november 2002. Därefter genomfördes en programutredning för Norra Skuru. Den startade i slutet av 2002 och var färdig 2004.

Detaljplanering och fastighetsplaner

En inventering av bebyggelsen 2005 visade att Norra Skuru består av tre delområden, med topografi och hus av olika karaktär. inventeringen. Att förse området med kommunalt vatten och avlopp är ett viktigt syfte med projektet, liksom att förbättra vägarna. Det kommer ändå inte att bli möjligt att nå alla fastigheter med bil.

Detaljplanen för Norra Skuru började gälla (vann laga kraft) i maj 2014. Det innebär att en ny, samlad småhusbebyggelse i tre områden kan byggas, att sex nya "stycketomter" bildas och att en central tomt sätts av för en ny förskola. Bygglov kan börja beviljas två år efter detta datum, det vill säga från den 8 maj 2016. Även fastighetsplanerna för Kungsborg och Kungsviken vann laga kraft i maj 2014.

Gatukostnader

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2011 att anta principerna för uttag av gatukostnader för Norra Skuru. De har sedan vunnit laga kraft.

Kommunen kommer att skicka ut gatukostnadsfakturorna när samtliga gator är färdigbyggda, preliminärt i början av 2019. Inför faktureringen kommer kommunen att räkna upp beloppet varje fastighet ska betala med entreprenadindex.

Läs gärna mer under STATUS OCH HANDLINGAR - Laga kraft.

Förberedelser för utbyggnad

Förberedelserna för utbyggnaden består främst i arbete med att lösa markfrågor och projektering.

Informationsmöte angående den påbörjade utbyggnaden hölls i augusti 2015 i Ektorps skola. Här finns bildspel , etappindelning och tidplan från mötet.

Under våren 2015 höll Lantmäterimyndigheten i Nacka sammanträden med berörda fastighetsägare så nu har kommunen tillgång till den mark som behövs. Nacka kommun har betalat förskott till berörda fastighetsägare.

Innan byggskedet kan starta måste alla allmänna anläggningar - vägar, ledningar för vatten och avlopp, lekplatser, trädplanteringar med mera - projekteras. Rockstore Engineering är anlitade för projekterings- och byggledning.

Utbyggnad och anslutning till kommunalt va

Kommunen har tecknat avtal med JM Entreprenad AB för arbetena för arbetena med att bygga ut vägar och vatten- och avloppsledningar, trappor, gångvägar, stigar och lekplats. Utbyggnaden startade sommaren 2015.

När olika arbeten ska utföras framgår av tidplanen och informationsbrev från JM.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Att alla fastigheter ska kunna få kommunalt vatten och avlopp är ett viktigt mål för projektet. Anslutningen sker när ledningarna är färdigbyggda och fastighetsägarna har fått en förbindelsepunkt. I första hand ska förbindelsepunkten placeras vid tomtgräns, men för de fall när fastigheterna inte har anslutning till väg så kommer förbindelsepunkt upprättas på annan plats.

Efter att JM har fått godkänt på respektive besiktning kan ni som bor i området påbörja arbetet med att ansluta er till kommunens va-ledningar. Notera dock att det tar ytterligare tid efter att JM har byggt klart tills anslutitningarna kan vara färdiga. Milstolparna (se text högt upp på sidan) är inte detsamma som att ni har fungerande vatten och avlopp exakt vid den tidpunkten, lägg på ett par månader.

Om kommunen inte har hunnit bygga klart vatten- och avloppsledningarna är det fastighetsägarens ansvar att ordna med en egen va-lösning tills kommunen meddelar att va-anslutning kan göras.

Som fastighetsägare ska man betala en anläggningsavgift. Fastighetsägaren bekostar också de ledningsarbeten inom tomten som behöver göras.

Så här går det till att ansluta sig

I korthet: När fakturan är betald kan fastighetsägaren hämta en LTA-enhet utan pump. Därefter installerar fastighetsägaren enheten, och när kommunen inspekterat och godkänt installationen levereras själva pumpen. Sedan är allt klart för användning.

Läs mer om anslutning till va-nätet

Eget byggande

Den nya detaljplanen ger många fastighetsägare möjlighet att bygga om eller bygga nytt på sin tomt. När du som fastighetsägare drar nytta av den nya detaljplanens regler får du betala en planavgift när du söker bygglov.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: