Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Kummelbergets verksamhetsområde

Kummelbergets verksamhetsområde ska få plats för fler verksamheter, dels genom att området utökas och dels genom förtätning. Här kan mellan 300 -500 nya arbetsplatser tillkomma, beroende på vilka verksamheter som flyttar in och hur stor mark som kan nyttjas.

Alexander Erixson

Alexander Erixson

Planarkitekt

Lisa Bergdahl

Lisa Bergdahl

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd avslutat

Den 15 mars 2022 beslutade kommunens stadsutvecklingsutskott att anta föreslaget yttrande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden med ändring att tredje stycket i yttrandet ersätts av följande.

"Kommunstyrelsen avstyrker den del av planförslaget som medger etablering av permanent masshantering och stenkross. Det är förvisso bra att de massor som uppkommer vid tunnelbane- och bostadsbyggen i Nacka kan omhändertas lokalt och cirkulärt, men det bör i första hand ske i Kovik. Det är inte lämpligt med en stenkross eller masshanteringsplats i en företagsby, den bör ligga mer avsides. Planbestämmelsen bör därför ändras i denna del så att den blir densamma i hela området, dvs J."

Här kan du kan läsa protokollsutdraget och yttrandet, Beslut § 47 KSSU.pdf

Samrådshandlingarna finns fortfarande att läsa här till höger under STATUS och HANDLINGAR under rubriken samråd.

Under tiden 8 februari 2022 till och med 22 mars 2022 fanns planförslaget utställt för samråd. Detaljplaneförslaget fanns tillgängliga i Nacka kommuns utställningshall, och på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 8 mars klockan 17.00-18.30. Trots att mötet förlängdes hann vi inte besvara alla frågor som dök upp.

Här finns en sammanställning över de frågor som ställdes i chatten och som inte hann besvaras under samrådsmötet.
Chattfrågor och svar till web.pdf

Samrådsmöte-presentation2.pdf

plangräns.jpg

Det aktuella området ligger inom kommundelen norra Boo, cirka 1 km norr om Orminge centrum. Området avgränsas av kommunägd skogsbeklädd naturmark för vilken det avses bildas ett kommunalt naturreservat.

Skarpnäs naturreservat

I det stora skogsområdet som omger och angränsar till det aktuella projektområdet, planerar Nacka kommun att bilda Skarpnäs naturreservat. Kommunfullmäktiges beslut om att bilda Skarpnäs naturreservat har tidigare upphävts av formella skäl. Här kan du läsa mer om det planerade naturreservatet som är ute på samråd mellan den 28 januari och den 14 mars 2022.

Bakgrund och förutsättningar

Översiktsplan
Nacka kommun har satt upp ett mål om att tillskapa cirka 5000 nya arbetsplatser utanför Sicklaön till år 2030.

Planarbetet har delats upp i två parallella planprocesser. En som omfattar en föreslagen utvidgning av verksamhetsområdet och en som ska utreda möjligheten till utökade byggrätter inom delar av det redan befintliga verksamhetsområdet. Inom detaljplaneprocessen för det befintliga verksamhetsområdet ska inrymmas att pröva möjligheten till korttidsboende för Skarpnäs 6:1. Planenheten mottog i april 2016 en ansökan om planbesked för Skarpnäs 6:1 i syfte att lägga till markanvändning hotell/vandrarhem jämte nuvarande användning industri på fastigheten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fann det då lämpligt att pröva ny markanvändning i en planprocess.

Projektstart

Totalt omfattar planområdet cirka 380 000 kvadratmeter. Verksamhetsområdet består i dag av knappt 100 fastigheter i skilda storlekar från cirka 250 kvadratmeter upp till 13 500 kvadratmeter som ägs av ett flertal olika fastighetsägare. Intill verksamhetsområdet (inom planområdet) finns delar av de kommunala fastigheterna Skarpnäs 1:83 samt 2:14 som kan omvandlas till verksamhetsområde.

All mark som är aktuell för det utökade verksamhetsområdet ägs av Nacka kommun. Markanvisning/tilldelning sker efterhand med utsedda aktörer i enlighet med kommunens program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal. Projektet förväntas ge intäkter till kommunen från markförsäljning och är därmed ett plusprojekt.

Under kommande planarbete behöver bland annat dagvatten, naturvärden och farligt gods att utredas eller beaktas. Krokträsken, Vittjärnen och Myrsjön innefattas alla av 300 meters strandskydd. Delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Det behöver också beaktas tidigt i detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterades: