Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kummelbergets verksamhetsområde

Kummelbergets verksamhetsområde ska få plats för fler verksamheter, dels genom att området utökas och dels genom förtätning. Här kan mellan 100 och 200 nya arbetsplatser tillkomma, beroende på vilka verksamheter som flyttar in och hur stor mark som kan nyttjas.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela området.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektets mål

 • tillskapa maximalt antal byggrätter för verksamheter inom och i anslutning till Kummelbergets verksamhetsområde.
 • pröva en planändring som inrymmer markanvändningen hotell/vandrarhem på fastigheten Skarpnäs 6:1 jämte nuvarande markanvändning industriändamål.

Det aktuella området ligger inom kommundelen norra Boo, cirka 1 km norr om Orminge centrum. Området avgränsas av kommunägd skogsbeklädd naturmark för vilken det avses bildas ett kommunalt naturreservat.

Skarpnäs naturreservat

I det stora skogsområdet som omger och angränsar till det aktuella projektområdet, planerar Nacka kommun att bilda Skarpnäs naturreservat. Kommunfullmäktiges beslut om att bilda Skarpnäs naturreservat har tidigare upphävts av formella skäl.

Bakgrund och förutsättningar

Översiktsplan
Nacka kommun har satt upp ett mål om att tillskapa cirka 5000 nya arbetsplatser utanför Sicklaön till år 2030.

Gällande detaljplaner
Verksamhetsområdet berörs idag av cirka 8 detaljplaner. Kvartersmarken är i huvudsak planlagd för industriändamål. Undanför verksamhetsområdet är marken i dagsläget inte planlagd.

Planbesked
Planenheten mottog i april 2016 en ansökan om planbesked för Skarpnäs 6:1 i syfte att lägga till markanvändning hotell/vandrarhem jämte nuvarande användning industri på fastigheten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fann det då lämpligt att pröva ny markanvändning i en planprocess.

Projektstart

Totalt omfattar planområdet cirka 380 000 kvadratmeter. Verksamhetsområdet består i dag av knappt 100 fastigheter i skilda storlekar från cirka 250 kvadratmeter upp till 13 500 kvadratmeter som ägs av ett flertal olika fastighetsägare. Intill verksamhetsområdet (inom planområdet) finns delar av de kommunala fastigheterna Skarpnäs 1:83 samt 2:14 som kan omvandlas till verksamhetsområde.

All mark som är aktuell för det utökade verksamhetsområdet ägs av Nacka kommun. Markanvisning/tilldelning sker efterhand med utsedda aktörer i enlighet med kommunens program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal. Projektet förväntas ge intäkter till kommunen från markförsäljning och är därmed ett plusprojekt.

Under kommande planarbete behöver bland annat dagvatten, naturvärden och farligt gods att utredas eller beaktas. Krokträsken, Vittjärnen och Myrsjön innefattas alla av 300 meters strandskydd. Delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Det behöver också beaktas tidigt i detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterades: