Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Myrsjö Sportcentrum

Ett större lokalt sport- och idrottskluster med simhall. Möjlighet att skapa nya verksamheter och utveckla befintliga, nära Orminge centrum och Myrsjöskolan. Ett nytt naturreservat, Rensättra, bildas intill.

Profilbild saknas

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Anna Ellare

Anna Ellare

SAMORDNARE / PLANARKITEKT

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  När bygglov är beviljat kan man börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd

Planchefen har den 24 maj 2018 beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Under samrådstiden 1 juni till 15 augusti 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Välkomna till öppet hus

Förslaget kommer att presenteras vid ett öppet hus i Nacka stadshus den 20 juni 2018 klockan 17:00 – 19:00. På mötet kommer medarbetare från Nacka kommun att finnas på plats och besvara olika typer av frågor. Till Nacka stadshus tar man sig lämpligast med buss till Nacka Forum och därefter promenad till stadshuset alternativ med bil och parkerar utanför stadshuset på Granitvägen 15.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 15 augusti 2018 till: registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2017/285 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2017/285
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Ellare telefon 08-718 98 80, e-post anna.ellare@nacka.se eller Per Jacobsson 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@nacka.se

 • Projektet startade i och med att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände start-pm den 2 maj 2017. Läs protokollet.
 • I samma område byggs nya lokaler för Myrsjöskolan och en ny idrottshall. De beräknas stå klara till terminsstarten 2018. Läs mer om Myrsjöskolan.

Nacka växer och det behövs tre nya simhallar i kommunen. En av dem är tänkt att ligga i Myrsjö i Orminge. En ishall planeras också, som är tänkt att ersätta en av två befintliga ishallar i centrala Nacka vid Nacka gymnasium.

Detaljplanen kommer att vara en del av hela fastighetsprojektet Myrsjö sportcentrum. Projektering av de nya anläggningarna är planerad under 2018 och uppförande av byggnaderna år 2020–2023. Hantering av dagvatten, trafik och parkering blir viktiga frågor att hantera inom projektet.

Montessorihuset, en nybyggd förskola i området, ska kunna ligga kvar i närheten av det framväxande sportcentret.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.