Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sarvträsk och Ormingehus

Här planeras för 400 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, kommunal service, utveckling av allmänna parkytor och förbättrad dagvattenhantering.

Amanda Sterner Nordin

Amanda Sterner Nordin

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Program
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Start-pm antogs i september 2016. Därmed har projektet startat.
 • Ett detaljplaneförslag håller på att tas fram. Samråd planeras till sen vår eller tidig sommar 2018.

Startskede

22 september 2016 togs beslut om start-pm. Därmed har projektet startat .

Start-pm utgår från planprogrammet för centrala Orminge. Nacka kommun påbörjade 2005 arbetet med planprogrammet. Det antogs hösten 2015, med mål om ett levande, tryggt och attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag och som utvecklar Orminges karaktär och identitet.
Sarvträsk och Ormingehus är utpekat att ingå i den första etappen av
detaljplaner som grundar sig på programmet.

Läs start-pm och planprogram till höger under Status och handlingar.

detaljplanering

Projektområdet omfattar Ormingehus, Sarvträsk, Röda längan (Betsövägen) och Myrans heldagsskola i Orminge.

Projektet ska planlägga området så att befintliga byggnader kan utvecklas och att ny bebyggelse kan tillkomma. Minst 400 nybyggda lägenheter i flerbostadshus, verksamheter, 8 nya förskoleavdelningar och andra lokaler för kommunal verksamhet planeras.

Norra delen av Kanholmsvägen ska byggas om till ett grönstråk med plats för lek och utevistelse. En damm för rening av dagvatten ska anläggas och gestaltas så att den blir en tillgång för området.

Riktlinjer för hållbart byggande

Av Nacka kommuns riktlinjer för hållbart byggande ska följande målområden prioriteras:

 • Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser
 • Dagvatten som renas och infiltreras
 • Effektiv mark- och resursanvändning

Kartan visar var detaljplaneområdet ligger i Orminge.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.