Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nobelberget

Projektet Nobelberget går ut på att här skapa en tät, stadsmässig bebyggelse med bland annat bostadshus, plats för handel och kontor och en förskola. Några av de gamla industribyggnaderna ska bevaras.

Caroline Cederholm

Caroline Cederholm

Kommunens Projektledare

Alexander Erixson

Alexander Erixson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 6 december 2017, § 268, (sidan 18), tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige med utlåtande över inkomna erinringar. Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen under våren 2018.

Under tiden den 8 september 2017 till och med den 6 oktober 2017 fanns planförslaget tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Dieselverkstaden och Nacka Forum. Du kan fortfarande läsa handlingarna här till höger under STATUS och HANDLINGAR.

Planområdet är beläget på västra Sicklaön väster om Sickla industriväg. Detaljplaneförslaget syftar till att skapa förutsättningar för cirka 550 bostäder samt kontor/verksamheter/eventuellt högskola och förskola. Området har mycket god tillgång till service och kollektivtrafik. Det ska även öppnas för genomfart av gång- och cykeltrafik som skapar en viktig öst-västlig förbindelse genom området som idag är relativt slutet. Panncentralen med skorsten samt Formalinfabriken ska sparas, i övrigt rivs befintlig bebyggelse.

Startskede

Projektet startade våren 2010, sedan förslaget till start-pm godkänts av politikerna i kommunstyrelsen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplanen för Nobelberget ska ge förutsättningar för att utveckla området med nya bostäder, lokaler för handel och kontor samt en förskola och andra utbildningslokaler. Läget innebär att det finns god tillgång till service och kollektivtrafik.

Planförslaget möjliggör en ganska hög exploatering. Bostadshusen mot Sickla industriväg föreslås få sex till sju våningar medan punkthusen på höjden i planområdets inre föreslås få tio våningar. Det nio våningar höga kontorshuset i områdets södra ska enligt förslaget sparas och byggas samman med en ny laboratorie- och kontorsbyggnad i nio våningar för Akzo Nobels verksamhet. Även den före detta formalinfabriken i områdets norra del bevaras. Den kan komma att innehålla en förskola och andra utbildningslokaler.

En antikvarisk förundersökning av området har gjorts inför detaljplaneringen. I rapporten beskrivs och klassificeras de enskilda byggnadernas kulturvärden.

Ett miljöproblem är att området är bullerstört från omgivande trafik. Det är därför viktigt att utforma bebyggelsens så att tysta miljöer skapas både inomhus och på de gemensamma gårdarna mellan bostadshusen. Marken i området måste saneras innan den är lämplig för bostäder.

Samråd om Nobelberget hölls kring årsskiftet 2010/11. Atrum Ljungberg AB köpte fastigheten där Nobelberget ligger i februari 2014. Det har lett till ett omtag i planeringen och ett förnyat samråd.

Förslaget till detaljplan var utställt för ett andra samråd den 17 januari-14 februari 2017. Den 8 september-6 oktober 2017 var planförslaget utställt för granskning.

Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäderg samt kontor/verksamheter och förskola. Området har mycket god tillgång till service och kollektivtrafik. Det ska även öppnas för genomfart av gång- och cykeltrafik som skapar en viktig öst-västlig förbindelse genom området mellan Nobelberget/Nacka och Stockholm.

Klicka på det streckade, cirkelformade området mellan Sicklavägen och Sickla industriväg, så hittar du Nobelberget. Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.