Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Klinten

Fastigheten ligger centralt i direkt anslutning till både Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad liksom till kommunikationer av olika slag. I dag finns här flera olika byggnader, varav den mest kända är den så kallade Klinten, en före detta färgfabrik. Syftet är att möjliggöra ny bebyggelse för kontor, handel och eventuellt även bostäder.

Caroline Cederholm

Caroline Cederholm

Kommunens Projektledare

Anna Ellare

Anna Ellare

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra för ny bebyggelse i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, samt att medverka till en levande och attraktiv stadsmiljö. Ny bebyggelse ska kännetecknas av god gestaltning och spännande arkitektur då planområdet har potential att vara en port till Nacka. Utgångspunkten är att en detaljplan ska tas fram som möjliggör för nya bostäder, handel och eventuellt kontor och hotell.

Ett nytt start-PM är under framtagande som ska ersätta befintligt start-PM (2014-09-02) för Klinten. Huvudanledningen till detta är för att kunna uppnå målet att skapa högre bebyggelse för bland annat bostäder. Detta kan möjliggöras genom att ett nytt start-PM tas fram så att detaljplanen sedan kan utformas efter de senaste riktlinjerna för buller från januari 2015.

Ett parallellt uppdrag har genomförts då projektområdet är utpekat som lämpligt att pröva högre bebyggelse inom enligt skriften Höga hus i Nacka stad antaget av kommunstyrelsen 2016-01-11. Höga byggnader ska föregås av parallella uppdrag eller arkitekttävlingar med motivet att höga byggnader syns på långt avstånd. Exploatören genomförde ett parallellt uppdrag vintern 2017 - 2018 inom projekt Klinten. Parallellt uppdrag innebär att en beställare ger uppdrag till flera arkitektkontor samtidigt, arkitektföretagen arbetar i en öppen dialog med beställaren och redovisar därefter sina respektive förslag.

Kjellander Sjöbergs förslag är det som projektet kommer att arbeta vidare med. Samråd för detaljplanen väntas i början av 2019. Se bild nedan.

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 2 september 2014.

Klicka på det streckade området söder om Värmdövägen och öster om Sicklavägen, så hittar du Klinten. Du kan också zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.