Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skepparstigen

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Baggensudden 17:6, på Skepparstigen 7 i Saltsjöbaden. Den gällande stadsplanen behöver ändras för att göra de komplementbyggnader som redan uppförts på fastigheten planenliga.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen vann laga kraft den 19 oktober 2022.

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 21 september 2022, § 162, Beslut MSN § 162.pdf
  • Du hittar lagakrafthandlingarna här till höger under STATUS och HANDLINGAR

Bakgrund till projektet

Två komplementsbyggnader finns på fastigheten som inte är planenliga enligt gällande stadsplan. Miljö- och stadbyggnadsnämnden har bedömt att komplementbyggnaderna i sin nuvarande form inte kan uppfattas som störande och har därför gett ett positivt planbesked.

De båda komplementbyggnaderna, en ateljé på cirka 46 kvadratmeter och en bastu på cirka 23 kvadratmeter överskrider nuvarande stadsplan genom att de är placerade närmare tomtgräns än tillåtna 6 meter. Avståndet mellan byggnaderna 8 meter, vilket understiger tillåtet avstånd på 12 meter. Den ena byggnaden är dessutom högre än högsta tillåtna byggnadshöjd.

Nålen på kartan visar var fastigheten ligger.

Sidan uppdaterades: