Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Svindersviks skola

500 nya skolplatser och sex nya förskoleavdelningar planeras på Svindersviks skola. En ny detaljplan ska göra det möjligt.

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Profilbild saknas

Alexander Erixon

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa fler skol- och förskoleplatser genom om- och utbyggnad av befintliga skol- och förskolelokaler. Hänsyn ska bland annat tas till platsens kulturvärden, bullernivåer och riskavstånd till Värmdöleden.

Totalt ska 500 skolplatser och sex förskoleavdelningar skapas. Ovanpå förskolan planeras för cirka 25 bostadslägenheter.

Startskede

Projektet startade när start-pm antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 9 augusti 2016.
Protokoll, § 119

Detaljplanering

Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra fler skol- och förskoleplatser genom en utbyggnad av befintlig skol- och förskoleverksamhet inom fastighet Sicklaön 87:1.

Omfattning och utformning av tillkommande bebyggelse ska noggrant studeras för att tillskapa en välfungerande skol- och förskoleverksamhet som tar hänsyn till platsens kulturvärden, bullerproblematik samt riskavstånd till Värmdöleden.

Fastigheten ingår i detaljplaneprogram för Planiaområdet.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: