Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dalkarlsängen med trafikplats

Projektet handlar om att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med bostäder och ny skola, att förlänga Dalvägen till Boovägen, samt att bygga ny trafikplats vid väg 222. Den före detta Boo-tippen planeras att sluttäckas och bli ett rekreationsområde.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Emilie Larsen

Emilie Larsen

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Arbetet med ett detaljplaneförslag för området söder om väg 222 pågår. Samråd för detaljplanen planeras att ske under hösten 2018.
 • Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) beslutade sommaren 2016 om en ny planeringsinriktning för projektet. Den innebär att den befintliga tippen ska sluttäckas och bli rekreationsområde.
 • Trafikverket utreder möjligheten att anlägga en trafikplats där väg 222 korsar Boovägen. En ny påfart till väg 222 skulle underlätta för dem som vill ta sig till och från sydöstra Boo.
 • Den norra delen av projektområdet, norr om väg 222, kommer att studeras samtidigt med den nya trafikplatsen.

Återvinningscentral

En tillfällig återvinningscentral har tagits i drift på Dalkarlsängen. Den ska endast finnas där under tiden som kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Dalkarlsängen. Läs mer här om återvinningscentralen.

Startskede

Kommunstyrelsen godkände start-pm för Dalkarlsängen den 2 september 2013.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

Detaljplaneläggning

Området kommer att delas in i tre detaljplaner:

Detaljplan 1 omfattar området söder om väg 222 och syftar till att möjliggöra för verksamheter och skola, samt att förlänga Dalvägen till Boovägen. Bostäder ska också prövas. Som ett led i kommunens miljöarbete kommer den gamla tippen att tas om hand, kapslas in och bli en grön kulle. Flera dammar och gångstigar planeras och målet är en trygg och välkomnande plats för friluftsliv och rekreation.

I detaljplan 2 ingår den nya trafikplatsen och ombyggnad av Boovägen.

Detaljplan 3 omfattar utveckling av verksamheter norr om väg 222.

Klicka på det streckade området vid det gröna området öster om Boovägen, kring länsväg 222, så hittar du Dalkarlsängen. Det går att zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.