Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dalkarlsängen med trafikplats

Projektet handlar om utbyggnad av trafikplats samt att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med bostäder och ny skola. Den före detta Boo-tippen kommer att sluttäckas och bli ett rekreationsområde.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Emilie Larsen

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Program

  Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) har beslutat om en ny planeringsinriktning för projektet. Den innebär att den befintliga tippen ska sluttäckas och bli rekreationsområde.
 • Detaljprojektering av tippen pågår.
 • Arbetet med ett detaljplaneförslag för området söder om Värmdöleden är uppstartat. Samråd för detaljplanen kommer preliminärt att ske under andra kvartalet 2018.
 • Möjligheten att anlägga verksamheter (till exempel företag och handel) norr om Värmdöleden, nära Boovägen, kommer att studeras i ett senare skede.
 • Trafikverket utreder om kommunen kan anlägga en trafikplats där Värmdöleden korsar Boovägen. Där behövs en påfart till Värmdöleden för dem som vill ta sig till och från sydöstra Boo.

Återvinningscentral

En tillfällig återvinningscentral har tagits i drift på Dalkarlsängen. Den kommer inte att påverka planeringen för området. Den ska endast finnas där under tiden som kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Dalkarlsängen.

Eftersom flera områden i Boo byggs om ungefär samtidigt gäller det att planera smart och utnyttja marken effektivt. När återvinningscentralen i Kil är färdig kommer den tillfälliga i Boo att stängas. Därför kommer till exempel planeringen av Dalvägens förlängning till Boovägen inte att påverkas av detta.

Läs mer här om återvinningscentralen.

Startskede

Kommunstyrelsen godkände start-pm för Dalkarlsängen den 2 september 2013.

Detaljplanering

Nu utreds ett förslag som innebär att området delas in i tre detaljplaner:

Detaljplan 1 omfattar utveckling av verksamheter norr om Värmdöleden.

Detaljplan 2 omfattar området söder om Värmdöleden och syftar till att möjliggöra för verksamheter och skola samt Dalvägens förlängning till Boovägen. Bostäder ska också prövas. Marken på den före detta Bootippen ska saneras och bli en grön kulle.

I detaljplan 3 ingår den nya trafikplatsen och ombyggnad av Boovägen.

Klicka på det streckade området vid det gröna området öster om Boovägen, kring länsväg 222, så hittar du Dalkarlsängen. Det går att zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.