Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ansökan om vattenverksamhet

Nacka kommun planerar att ansöka om tillstånd för att utföra miljöåtgärder i området vid Bootippen/Dalkarlsängen. Syftet är att förbättra miljön i området och samtidigt skapa förutsättningar för att bygga nya vägar, förskola och skola, samt en hållbar lösning för hantering av dagvatten. Samråd inför ansökan om vattenverksamhet pågick mellan den 21 mars och 12 april 2019.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunen sammanställer just nu inkomna yttranden från samrådet
  • Därefter tas en miljökonsekvensbeskrivning fram för att ansöka till Miljödomstolen i början av december 2019.

Ansökan handlar om dessa åtgärder:

  • anläggande av tre tryckbankar i våtmarksområde vid Dalkarlsängen. Dessa anläggs för att skapa stabilitet i samband med sluttäckning av deponin Bootippen.
  • utfyllnad av våtmarksområde i samband med anläggande av skola, förskola och väg samt anläggande av två dagvattendammar i våtmarksområde vid Dalkarlsängen.

Kommunen gör bedömningen att vattenverksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken och därför ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Vid upprättande av en MKB ska samråd ske med berörda parter. I samrådet ges de som är berörda möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse och inarbetas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Handlingar som ingick i samrådet 21 mars - 12 april 2019

Samrådsunderlag Tryckbankar (PDF-dokument, 8,2 MB)

Samrådsunderlag övriga anläggningar (PDF-dokument, 10,2 MB)

Läs mer om bakgrunden till ansökan och om det pågående detaljplanearbetet

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och ingå i underlaget till kommande ansökan.

Sidan uppdaterades: