Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dalvägen-Gustavsviksvägen

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och kommunen ska bli ny huvudman för områdets vägar. Vidare är det tänkt att nya bostäder ska kunna byggas, liksom permanentbostäder på befintliga tomter.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Kristina Källqvist

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanearbetet med Dalvägen-Gustavsviksvägen har blivit försenat och många synpunkter har inkommit både under och efter samrådstiden. Det har blivit nödvändigt att ta ett omtag om det fortsatta planarbetet.
  • Vi kommer därför att hålla ett andra samråd under senare delen av 2018. I det omarbetade samrådsförslaget kommer vi att göra en tydlig avvägning mellan bevarande och förtätning. Alla fastighetsägare kommer få kallelse till samrådet. Samtliga fastighetsägare kommer att kunna yttra sig om hela förslaget.

Parallellt med planarbetet tas en gatukostnadsutredning fram. Vid samrådet av detaljplaneföslaget kommer det finnas ett uppdaterat förslag till gatukostnadsutredning.

Efter samråd följer granskning. Efter granskningstiden ska förslaget behandlas av flera politiska instanser inom kommunen (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige). Kommunfullmäktige tar det slutliga kommunala beslutet.

Startskede

Projektet startade i och med att start-pm antogs av kommunstyrelsen i mars 2012.

Detaljplanering

Huvudsyftet med planeringen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet, samt omvandla fritidshus till permanent boende. En förtätning av bostäder ska prövas. Samtidigt ska områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras och dagvatten tas om hand.

Kommunen vill förbättra vägarna i området och överta ansvaret för dem. Därför genomförde vi provborrningar under 2014, för att komma vidare med detaljplaneringen. Vi vill också finna en plats för en ny förskola, samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik.

Kommunen och Gustavsviks fastighetsägareförening (GFF) för en dialog kring möjliga byggrätter inom föreningens mark, där kommunen föreslagit tre möjliga områden att studera vidare inom projekt Dalvägen-Gustavsviksvägen.

Under hösten 2012 och våren 2013 träffades kommunen och 138 boende i sammanlagt 15 kvartersdialoger om planerna för området.

Sommaren 2015 pågick samråd om detaljplaneförslaget och gatukostnader. Planförslaget bearbetas och vidareutvecklas nu.

Klicka på + tills du ser Dalvägen. Du kan även navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.