Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dalvägen-Gustavsviksvägen

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och kommunen ska bli ny huvudman för områdets vägar. Vidare är det tänkt att nya bostäder ska kunna byggas, samt bättre förutsättningar för permanentboende skapas.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Kristina Källqvist

Kristina Källqvist

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd

Under samrådstiden 12 november till 19 december 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.
Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 19 december 2018 till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2011/225-214 i ämnesraden, eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2011/225-214
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Kristina Källqvist, e-post kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69 eller planarkitekt Tord Runnäs, e-post tord.runnas@nacka.se, telefon 08-718 94 76.

Välkomna till öppet hus

Ett öppet hus kommer att hållas i Boo Gårds skolas matsal den 28 november 2018. Drop-in mellan klockan 18.00–20.30. Välkommen att träffa oss på kommunen, prata om förslaget och ställa frågor om planförslaget vid olika stationer.

Samråd för gatukostnadsutredningen

Förslag till gatukostnadsutredning för Gustavsvik har upprättats. Område Gustavsvik består av detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen och norra delen av detaljplan för Mjölkudden-Gustavsviks gård. Samrådstiden för gatukostnadsutredningen för Gustavsvik pågår från och med den 15 november 2018 till och med 19 december 2018.

Kartan ovan visar vilka fastigheter som ingår i gatukostnadsutredning för Gustavsvik(-s) respektive gatukostnadsutredning för Mjölkudden – Galärvägen. Gatukostnadsutredning för Gustavsvik är nu på samråd. Gatukostnadsutredning för Mjölkudden – Galärvägen kommer skickas ut på samråd inom kort.

Synpunkter på förslaget till gatukostnadsutredning

Synpunkter på förslaget till gatukostnadsutredning framförs skriftligt senast den 19 december 2018 till: registrator.exploatering@nacka.se, skriv KFKS 2014/824-258 i ämnes-raden. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

eller till:

Nacka kommun, Exploateringsenheten Nacka
KFKS 2014/824-258
131 81 Nacka

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Frågor om förslaget till gatukostnadsutredning ställs till Tina Edén: 08-718 94 88, tina.eden@nacka.se

Bakgrund

Samråd om detaljplan för Dalvägen - Gustavsviksvägen pågick under tiden juni - augusti 2015. Under samrådstiden kom det in synpunkter bland annat beträffande fördelningen av kostnader, vägarnas standard samt föreslagna avstyckningar och förtätningar med parhus, radhus och flerbostadshus. En grupp boende i området förordade en generellt lägre förtätningsgrad medan enskilda fastighetsägare/mindre byggaktörer förordade en högre förtätning på en eller flera fastigheter. På grund av försenad detaljprojektering av gator, vatten och avlopp samt även senare inkomna önskemål om förtätning, även efter samrådstiden, har lång tid förflutit från samrådet. Detta har inneburit att lämpligheten av förtätningen har behövt studerats igen. Planenhetens bedömning är att ett nytt samråd behöver genomföras med två alternativa planförslag där berörda fastighetsägare får möjlighet att ta del av och ge synpunkter på två omarbetade planförslag, ett alternativ med lägre förtätning (alternativ 1) och ett alternativ med högre förtätning (alternativ 2). Det är värdefullt att fastighetsägare lämnar in synpunkter på vilket alternativ som förordas.

Samtidigt med detaljplanarbetet har en gatukostnadsutredning genomförts. Gatukostnads-utredningen visar hur stora kostnaderna blir för varje enskild fastighetsägare. Gatukostnadens storlek påverkas av valet av planalternativ. Alternativ 2 ger en högre förtätning men medför samtidigt lägre gatukostnader för varje enskild fastighetsägare eftersom det blir fler som delar på kostnaden. Alternativ 1 ger en lägre förtätning men högre gatukostnader för en enskild fastighetsägare.

Efter samråd följer granskning. Efter granskningstiden ska förslaget behandlas av flera politiska instanser inom kommunen (miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige). Kommunfullmäktige tar det slutliga kommunala beslutet.

Startskede

Projektet startade i och med att start-pm antogs av kommunstyrelsen i mars 2012.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

Detaljplaneläggning

Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras. Vidare planeras för en ny förskola och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik med buss genom området.

Planens viktigaste mål är följande:

 • Förbättra miljön i området genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten.
 • Förbättring av gator inom området.
 • Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik till och från området.
 • Möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse inom området.
 • Området avses bli ett långsiktigt hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill och med reserverade ytor för kommunal service.

Gatukostnader

När kommunen ordnar med gator och andra allmänna platser, tas beslut om att berörda fastighetsägare ska stå kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning.

Innan kommunen får besluta om uttag av gatukostnader ska kommunen redovisa gatukostnadsfrågorna i en gatukostnadsutredning, som vanligtvis tas fram i samband med detaljplanearbetet. I gatukostnadsutredningen anges om kommunen avser att fördela kostnader områdesvis eller enbart på de fastigheter som ligger intill den gata eller allmänna plats som ska byggas eller byggas om. Förslaget till kostnadsunderlag (vilka kostnader som avses) och kostnadsfördelning (vilka som ska dela på kostnaderna och hur) ska också beskrivas.

att betala gatukostnader

När vägar och andra allmänna platser i ett förnyelseområde börjar bli färdigbyggda brukar frågor om finansieringen kännas mer konkreta för fastighetsägarna. Vad gäller?

I princip går det alltid att hitta en lösning så att ingen som är permanentboende behöver flytta från sitt hem på grund av gatukostnaderna. Även för fritidsboende finns förmånliga betalningsvillkor.

Nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB) den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

 1. Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bl.a. framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
 2. Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - t.ex. en strandpromenad eller ett friluftsbad.
 3. Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
 4. Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Kommunens betalningsvillkor

När anläggningarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Principerna för kommunens betalningsvillkor står i kommunens riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning och innebär i korthet:

 1. Om en fastighetsägare anser sig ha svårigheter att betala gatukostnadsersättning ska kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter.
 2. Om betalningsvillkoren i en avbetalningsplan är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen dem.
 3. Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.