Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Galärvägen

Kommunen planerar att ta över ansvaret för ett antal vägar med småhusbebyggelse, samt för allmän plats. I projektet ingår också att göra klart vad som är allmän och privat mark.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Erik Isacsson

Planarkitekt

Status och handlingar

För att Boo Gårds skola ska kunna byggas ut så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Boo Gårds skola här.

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd

Under samrådstiden 15 november 2018 – 20 december 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Välkomna till öppet hus

Ett öppet hus kommer att hållas i matsalen på Boo Gårds skola, Boovägen 4, den 26 november 2018. Drop-in mellan klockan 17.00–20.00. Välkommen att träffa oss på kommunen, prata om förslaget och ställa frågor om planförslaget vid olika stationer.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 20 december 2018 till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2013/660-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2013/660-214
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Erik Isacsson, e-post erik.isacsson@nacka.se, telefon 08-412 52 31, eller planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett, epost felicia.liaback-lowstett@nacka.se, telefon 08-718 79 36.

Parallellt med detaljplanen tas en gatukostnadsutredning fram. Gatukostnadsutredning för Mjölkudden – Galärvägen kommer skickas ut på samråd inom kort.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvud­mannaskapet för vägar och naturmark. Vägarna inom området förbättras och befintliga passager till naturmark och parker görs mer tillgängliga. Området har sedan tidigare byggrätter för permanenta bostäder och kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt. I princip föreslås ingen förtätning av bostäder, men byggrätten för befintliga bostadshus har utökats något.

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

2015 delades projektet upp i två detaljplaner: Galärvägen och Boo Gårds skola.

Detaljplanering

Det här området har sedan tidigare kommunalt vatten och avlop, samt byggrätter för permanent bostadsbebyggelse. Huvudmannaskapet för allmän plats är dock enskilt. Bebyggelsen i området består främst av friliggande villor i ett till två plan.

Huvudmannen, Boo Gårds vägförening, har begärt att kommunen ska ta över huvudmannaskapet. Därför behöver en ny detaljplan utarbetas. Projektet ska också pröva lämpligheten av mindre förtätning av området, att iordningsställa släpp till grönområden för att göra tydligt vad som är allmän plats samt att ställa i ordning en lekplats för områdets lokala behov.

Värdefulla ekar och tallar finns i området och behovet av skydd för värdefulla träd ska därför utredas.

De små sammanhängande grönytor som finns är viktiga för rekreation. Grönområdet i områdets östra del ska bevaras, norrut mot Abborrträsk och Velamsund.

Gatukostnader

När kommunen ordnar med gator och andra allmänna platser, tas beslut om att berörda fastighetsägare ska stå kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning.

Innan kommunen får besluta om uttag av gatukostnader ska kommunen redovisa gatukostnadsfrågorna i en gatukostnadsutredning, som vanligtvis tas fram i samband med detaljplanearbetet. I gatukostnadsutredningen anges om kommunen avser att fördela kostnader områdesvis eller enbart på de fastigheter som ligger intill den gata eller allmänna plats som ska byggas eller byggas om. Förslaget till kostnadsunderlag (vilka kostnader som avses) och kostnadsfördelning (vilka som ska dela på kostnaderna och hur) ska också beskrivas.

att betala gatukostnader

När vägar och andra allmänna platser i ett förnyelseområde börjar bli färdigbyggda brukar frågor om finansieringen kännas mer konkreta för fastighetsägarna. Vad gäller?

I princip går det alltid att hitta en lösning så att ingen som är permanentboende behöver flytta från sitt hem på grund av gatukostnaderna. Även för fritidsboende finns förmånliga betalningsvillkor.

Nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB) den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

  1. Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bl.a. framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
  2. Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - t.ex. en strandpromenad eller ett friluftsbad.
  3. Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
  4. Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Kommunens betalningsvillkor

När anläggningarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Principerna för kommunens betalningsvillkor står i kommunens riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning och innebär i korthet:

  1. Om en fastighetsägare anser sig ha svårigheter att betala gatukostnadsersättning ska kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter.
  2. Om betalningsvillkoren i en avbetalningsplan är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen dem.
  3. Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.