Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Galärvägen

Kommunen planerar att ta över ansvaret för ett antal vägar med småhusbebyggelse, samt för allmän plats. I projektet ingår också att göra klart vad som är allmän och privat mark. Mindre förtätningar kan bli möjliga. Utbyggnaden beräknas vara klar 2019.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Erik Isacsson

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Program

  Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. bland hålls samråd om förslag till gatukostnader samtidigt som plansamrådet.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter. Utredning av gatukostnader ställs ut för granskning samtidigt.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fattar beslut om gatukostnader, för projekt där kommunen ska ta över och förbättra enskilda vägar.

 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Kommunen ansvarar för utbyggnad av vägar och va. Enskilda fastighetsägare kan söka bygglov och börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Det här projektet är indelat i två detaljplaneområden: Galärvägen respektive Boo Gårds skola. Läs mer om Boo Gårds skola här.

Nu bjuder vi in till kvartersdialoger med er som bor i detta område. Inbjudningar har skickats ut, men de finns också här. Under STATUS OCH HANDLINGAR till höger hittar du

 • inbjudan till kvartersdialogerna. I inbjudan framgår vilket möte just du är inbjuden till, beroende på var i området du bor.
 • områdesindelningen, dvs vem som är kallad till vilket dialogmöte.
 • frågeformuläret, som vi ber dig fylla i inför dialogmötet.

Kan du inte komma den dag du är inbjuden? Kontakta projektledare Nabiha Shahzad.

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

2015 delades projektet upp i två detaljplaner: Galärvägen och Boo Gårds skola.

Detaljplanering

Det här området har sedan tidigare kommunalt vatten och avlopp, samt byggrätter för permanent bostadsbebyggelse. Huvudmannaskapet för allmän plats är dock enskilt.

Huvudmannen, Boo Gårds vägförening, har begärt att kommunen ska ta över huvudmannaskapet. För att genomföra detta behöver en ny detaljplan utarbetas. Projektet ska också pröva lämpligheten av mindre förtätning av området, iordningsställa släpp till grönområden för att göra tydligt vad som är allmän plats samt ställa i ordning en lekplats för områdets lokala behov.

Bebyggelsen i området består främst av friliggande villor i ett till två plan. Värdefulla ekar och tallar finns i området och behovet av skydd för värdefulla träd ska därför utredas.

De små sammanhängande grönytor som finns är viktiga för rekreation. Grönområde i områdets östra del ska bevaras, norrut mot Abborrträsk och Velamsund.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.