Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mjölkudden-Gustavsviks gård

Vägar och kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, samtidigt som viss förtätning blir möjlig. Natur- och kulturvärden ska skyddas och en strandpromenad planeras. Projektområdet sträcker sig från strandområdet norr om Boo gård till Gustavsviks båtklubb. Även Bergholmen ingår i projektområdet.

Profilbild saknas

Hanna Flygt

Projektledare

Linn Grönlund

Linn Grönlund

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Samråd om detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen genomfördes hösten 2016. Nu sammanställs alla synpunkter och arbetet med detaljplan och gatukostnader fortsätter.
 • Granskning av detaljplaneförslaget planeras till hösten 2018, liksom nya samrådsmöten för gatukostnadsutredningen.
 • Samtliga handlingar från samrådet finns kvar att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade i april 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i KSSU (kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott).

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

I ett tidigt skede hölls kvartersdialoger med fastighetsägare i området för att ta del av önskemål inför den framtida planeringen.

Detaljplaneläggning

I området finns cirka 170 fastigheter på land. En fastighetsinventering har genomförts för att klarlägga vilka tomtstorlekar, hustyper (permanent- eller fritidshus) och befintliga byggrätter som finns idag.

De flesta fastigheterna byggdes som fritidshus, men många är nu bebodda året om. Planeringen ska ge nya byggrätter för permanentboende och ta ställning till möjliga avstyckningar. Planförslaget möjliggör cirka 40 avstyckningar samt cirka 40 nya bostäder i form av radhus och parhus vid Drabantvägen/Riddarstigen.

Vägarna ska förbättras och kommunalt vatten och avlopp byggas ut. Projektet ska också ge skydd åt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och natur.

Strandområdet, det gröna stråket vid vattnet och Mjölkudden, är viktiga för friluftsliv och rekreation. Det ingår i planarbetet att utreda hur de både kan skyddas och utvecklas, till exempel genom att man skapar en strandpromenad vid Gustavsviks gård.

Gustavsviks gårdsmiljö och Bergholmen har pekats ut som områden av lokalt intresse för kulturmiljövården.

samråd

Samråd om detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen hölls under hösten 2016. Bland annat hölls två Öppna hus i stadshuset, där fastighetsägare i området var inbjudna.

Detaljplaneförslaget syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, rusta upp vägsystemet, tillåta omvandling av fritidshus till permanent boende och tillåta en förtätning av bostäder. Samtidigt ska områdets landskapsbild, värdefull natur- och kulturmiljö bevaras och dagvatten tas om hand. Syftet är även att säkra allmänhetens tillgång till strandområden.

Kommunens bedömning är att planförslagets genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan.

gatukostnader

Detaljplanen för Mjölkudden-Gustavsvik planeras att genomföras med kommnalt huvudmannaskap. Kostnader för ombyggnads- och förbättringsåtgärder för vägar, park och natur kommer att finansieras genom uttag av gatukostnader. En preliminär gatukostnadsfördelning har tagits fram och kommer att revideras under hösten.

Läs mer nedan, under Gatukostnader.

Gatukostnader

När kommunen ordnar med gator och andra allmänna platser, tas beslut om att berörda fastighetsägare ska stå kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning.

Innan kommunen får besluta om uttag av gatukostnader ska kommunen redovisa gatukostnadsfrågorna i en gatukostnadsutredning, som vanligtvis tas fram i samband med detaljplanearbetet. I gatukostnadsutredningen anges om kommunen avser att fördela kostnader områdesvis eller enbart på de fastigheter som ligger intill den gata eller allmänna plats som ska byggas eller byggas om. Förslaget till kostnadsunderlag (vilka kostnader som avses) och kostnadsfördelning (vilka som ska dela på kostnaderna och hur) ska också beskrivas.

att betala gatukostnader

När vägar och andra allmänna platser i ett förnyelseområde börjar bli färdigbyggda brukar frågor om finansieringen kännas mer konkreta för fastighetsägarna. Vad gäller?

I princip går det alltid att hitta en lösning så att ingen som är permanentboende behöver flytta från sitt hem på grund av gatukostnaderna. Även för fritidsboende finns förmånliga betalningsvillkor.

Nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB) den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

 1. Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bl.a. framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
 2. Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - t.ex. en strandpromenad eller ett friluftsbad.
 3. Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
 4. Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Kommunens betalningsvillkor

När anläggningarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Principerna för kommunens betalningsvillkor står i kommunens riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning och innebär i korthet:

 1. Om en fastighetsägare anser sig ha svårigheter att betala gatukostnadsersättning ska kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter.
 2. Om betalningsvillkoren i en avbetalningsplan är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen dem.
 3. Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.