Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mjölkudden-Gustavsviks gård

Vägar och kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, samtidigt som viss förtätning blir möjlig. Natur- och kulturvärden ska skyddas och en strandpromenad planeras. Strandområdet från norr om Boo gård till strax söder om Gustavsviksvägen, samt Bergholmen ingår i projektet.

Profilbild saknas

Lena Hall

Kommunens projektledare

Linn Grönlund

Linn Grönlund

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samråd om detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen hölls hösten 2016. Tack för alla synpunkter under samråd och på Öppet hus! Nu sammanställs de och arbetet med detaljplan och gatukostnader fortsätter.
  • Granskning av detaljplaneförslaget planeras att genomföras i början av kvartal 4, 2018.
  • Samtliga handlingar från samrådet finns kvar att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade i april 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i KSSU (kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott).

Detaljplanering

I området finns cirka 170 fastigheter på land. Med hjälp av en fastighetsinventering klarlägger vi vilka tomtstorlekar, hustyper (permanent- eller fritidshus) och befintliga byggrätter som finns idag.

De flesta fastigheterna byggdes som fritidshus, men många är nu bebodda året om. Planeringen ska ge nya byggrätter och ta ställning till möjliga avstyckningar. Cirka 90 nya bostäder skulle kunna byggas, drygt hälften i form av flerbostadshus vid Drabantvägen/Riddarstigen.

Vägarna ska förbättras och kommunalt vatten och avlopp dras in. Projektet ska också ge skydd åt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och natur.

Strandområdet, det gröna stråket vid vattnet och Mjölkudden är viktiga för friluftsliv och rekreation. Det ingår i planarbetet att utreda hur de både kan skyddas och utvecklas, till exempel genom att man skapar en strandpromenad vid Gustavsviks gård.

Gustavsviks gårdsmiljö och Bergholmen har pekats ut som områden av lokalt intresse för kulturmiljövården.

samråd

Samråd om detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen hölls mellan 19 oktober och 30 november 2016. Vid två tillfällen i oktober hölls Öppet hus om förslagen i stadshuset, där fastighetsägare i området var inbjudna.

Ett detaljplaneförslag har tagits fram, som syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet, tillåta omvandling av fritidshus till permanent boende, tillåta en förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild, värdefull natur- och kulturmiljö bevaras samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att säkra allmänhetens tillgång till strandområden.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

En gatukostnadsutredning har också genomförts, som visar hur stora kostnaderna blir för varje enskild fastighetsägare.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.