Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Solbrinken-Grundet

Kommunalt övertagande av VA, gator och allmän plats ska skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det här äldre fritidshusområdet. Cirka 190 fastigheter berörs. Projektet beräknas vara klart 2022.

Profilbild saknas

Eva Olsson

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljprojektering av allmän platsmark (gator, park och naturmark) beräknas bli klar till sommaren 2018.
  • Nu pågår sammanställningen av de synpunkter på detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen som kom in under samrådet. De kommer att redovisas i en samrådsredogörelse hösten 2018.
  • Granskning av detaljplaneförslaget planeras att genomföras under kvartal 4, 2018. Samtliga handlingar från samrådet finns kvar att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Läs mer om Nacka kommuns VA-taxa
Läs mer om gatukostnader i Nacka kommun under Stadsbyggnadsekonomi - se nedan!

startskede

Projektet startade när start-pm antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 8 december 2015.

Tack alla som deltog i kvartersdialogerna under våren 2016!
Läs presentationen från dialogmötena (PDF-dokument, 3,8 MB)
Läs frågor och svar från dialogmötena (PDF-dokument, 264 kB)

Detaljplanering

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna, göra det möjligt att bygga permanentbostäder samt tillåta en viss förtätning. Gator och övriga allmänna platser övergår till kommunalt huvudmannaskap, samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Även i bullerutsatta lägen kan marken användas effektivt, till exempelvis verksamhetslokaler och kontor, samt till flerbostadshus som kan fungera bulleravskärmande.

Cirka 190 fastigheter i Solbrinken, Evedalsvägen och Grundet omfattas av planförslaget.

Enligt detaljplaneförslaget ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala gator är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning. Därför görs en gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanearbetet, som visar hur stora kostnaderna blir för varje enskild fastighetsägare.

Eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten så tillämpar kommunen så kallat utökat planförfarande (5 kap 7 § plan- och bygglagen, 2010:900) i det här projektet.

Efter samråd och granskning beräknas detaljplanen kunna antas i kommunfullmäktige i början av 2019.

Samråd

Under samrådstiden 2 maj - 16 juni fanns planförslaget och förslaget till gatukostnadsutredning tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum under bibliotekens öppettider. Den 22 och 30 maj hölls ett Öppet hus där berörda fastighetsägare och andra berörda hade möjligthet att ställa frågor till kommunens tjänstemän.

Synpunkter som lämnats under samrådet sammanställs till en
samrådsredogörelse som publiceras i samband med granskningen av detaljplanen.

Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.