Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Solbrinken-Grundet

Kommunalt övertagande av VA, gator och allmän plats ska skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det här äldre fritidshusområdet.

Profilbild saknas

Eva Olsson

Kommunens projektledare

Emilie Larsen

Emilie Larsen

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Granskningen om planförslaget för Solbrinken-Grundet och samrådet av gatukostnadesutredningen är nu genomfört. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas . Handlingarna från granskningen och samrådet finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Under tiden 8 januari 2019 till och med 12 februari 2019 fanns planförslaget utställt för granskning och gatukostnadsutredningen utställd för samråd 2.

Detaljplaneförslaget och gatukostnadsutrednignen fanns tillgängliga i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Gatukostnadsutredning - samråd 2

Parallellt som detaljplanen var utställd för granskning, bjöd exploateringsenheten in till ett andra samråd om gatukostnadsutredning för Solbrinken-Grundet. Samrådstiden pågick från och med den 8 januari 2019 till och med den 12 februari 2019. Under samrådstiden fanns förslaget tillgängligt i Nacka Stadshus, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider. Handlingarna som tillhör samråd 2 finns under fliken Granskning i STATUS och HANDLINGAR.

Handlingarna från samråd 1 finns att läsa under fliken Samråd i STATUS och HANDLINGAR.

Enligt detaljplaneförslaget ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala gator är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning. Därför görs en gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanearbetet, som visar hur stora kostnaderna blir för varje enskild fastighetsägare. Läs mer om gatukostnader nedan!

startskede

Projektet startade när start-pm antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 8 december 2015.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

Tack alla som deltog i kvartersdialogerna under våren 2016!
Läs presentationen från dialogmötena (PDF-dokument, 3,8 MB)
Läs frågor och svar från dialogmötena (PDF-dokument, 264 kB)

Detaljplaneläggning

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna, göra det möjligt att bygga permanentbostäder samt tillåta en viss förtätning. Gator och övriga allmänna platser övergår till kommunalt huvudmannaskap, samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Även i bullerutsatta lägen kan marken användas effektivt, till exempelvis verksamhetslokaler och kontor, samt till flerbostadshus som kan fungera bulleravskärmande.

Cirka 190 fastigheter omfattas av planförslaget. Eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten så tillämpar kommunen så kallat utökat planförfarande (5 kap 7 § plan- och bygglagen, 2010:900) i det här projektet.

Efter granskning beräknas detaljplanen kunna antas i kommunfullmäktige under sommaren 2019.

Samråd

Samråd hölls under våren 2017. Vid två tillfällen hölls Öppet hus där berörda fastighetsägare och andra berörda hade möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän.

Svar på synpunkter som lämnats under samrådet finns i samrådsredogörelsen, som kommer att ingå i planhandlingarna under granskningen.

Granskning

Ett förslag till granskningshandling har tagits fram under hösten 2018. På miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 september 2018 återremitterades planförslaget för att utreda om planen kan möjliggöra radhus istället för flerbostadshus vid Evedalsvägen. Granskning av planförslaget pågår mellan den 8 januari och den 12 februari 2019.

Här kan du läsa förslaget till granskningshandling.

Här kan du läsa nämndens beslut, § 207.

Med anledning av det reviderade planförslaget sker också en revidering av gatukostnadsberäkningen. Nytt samråd för gatukostnadsutredningen kommer att hållas i anslutning till att granskning av planen genomförs.

Gatukostnader

När kommunen ordnar med gator och andra allmänna platser, tas beslut om att berörda fastighetsägare ska stå kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning.

Innan kommunen får besluta om uttag av gatukostnader ska kommunen redovisa gatukostnadsfrågorna i en gatukostnadsutredning, som vanligtvis tas fram i samband med detaljplanearbetet. I gatukostnadsutredningen anges om kommunen avser att fördela kostnader områdesvis eller enbart på de fastigheter som ligger intill den gata eller allmänna plats som ska byggas eller byggas om. Förslaget till kostnadsunderlag (vilka kostnader som avses) och kostnadsfördelning (vilka som ska dela på kostnaderna och hur) ska också beskrivas.

att betala gatukostnader

När vägar och andra allmänna platser i ett förnyelseområde börjar bli färdigbyggda brukar frågor om finansieringen kännas mer konkreta för fastighetsägarna. Vad gäller?

I princip går det alltid att hitta en lösning så att ingen som är permanentboende behöver flytta från sitt hem på grund av gatukostnaderna. Även för fritidsboende finns förmånliga betalningsvillkor.

Nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB) den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

  1. Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bl.a. framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
  2. Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - t.ex. en strandpromenad eller ett friluftsbad.
  3. Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
  4. Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Kommunens betalningsvillkor

När anläggningarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Principerna för kommunens betalningsvillkor står i kommunens riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning och innebär i korthet:

  1. Om en fastighetsägare anser sig ha svårigheter att betala gatukostnadsersättning ska kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter.
  2. Om betalningsvillkoren i en avbetalningsplan är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen dem.
  3. Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.