Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Vy över villaområde

Sydöstra Boo utbyggnad

Sydöstra Boo ska få modern standard och byggs ut med kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Projektet omfattar detaljplaneområdena Dalvägen-Gustavsviksvägen, Galärvägen, Mjölkudden-Gustavsviks gård samt Solbrinken-Grundet.

Tidplan för arbetet

Kartan visar när vi planerar att arbeta på en viss sträcka, samt när det ska vara färdigbyggt. Arbetet är indelat i tre faser: markförstärkningar, utbyggnad och finplanering. I slutet av varje etapp i fasen Utbyggnad delbesiktigas sträckan och när den är godkänd och ansluten till resten av nätet kan fastigheterna koppla in sig på de nya vatten- och spillvattenledningarna samt el- och fibernätet.

Klicka på bilden av kartan för att följa hur utbyggnaden är planerad att ske

Kartan ger en bild av vår planering just nu. Den kommer att justeras allt eftersom arbetet fortskrider. En etapp kan gå både fortare och långsammare än planerat och därför behöver vi vara flexibla och redo att planera om för att bli så effektiva som möjligt. Ju längre fram i tiden en etapp ligger desto större är sannolikheten att den aktuella byggperioden kan ändras.

Utbyggnadens faser

Utbyggnaden i sydöstra Boo är uppdelad i olika skeden och etapper. Vi kommer att arbeta på varje vägsträcka vid två eller tre tillfällen totalt. Mellan dessa arbetsperioder kommer vägarna att vara framkomliga för trafik. Det första tillfället, som bara berör en mindre del av området, är markförstärkningar. Nästa tillfälle är själva utbyggnaden av vatten och avlopp samt den nya vägen. Sista tillfället är det som kallas finplanering, då det översta lagret asfalt läggs, gångbanor och kantstenar kommer på plats och linjer målas.

Vatten, avlopp, el- och fiberledningar läggs ner samtidigt och samordnas med vägbygget, så att vi bara ska behöva gräva upp marken en gång.

Aktuellt just nu

Nyhetsbrev till alla fastighetsägare

Ett nyhetsbrev som berättar om utbyggnaden har skickats ut till alla fastighetsägare i sydöstra Boo. Det beräknas komma med posten senast den 17 maj. All information i nyhetsbrevet finns också på denna sida.

Projektering

Under hösten 2021 har vi utfört mätningar och undersökningar för att få underlag till vår planering. En geoteknisk undersökning med markmiljöundersökning har också gjorts under perioden december 2021 – april 2022. Läs mer om det här. Projekteringen fortsätter under 2022. Under maj och juni kommer ytterligare mätningar att genomföras.

Nästa steg: Markförstärkningar

På vissa vägsträckor behöver marken stabiliseras för att klara kommande trafikbelastning och inte riskera att påverkas av sättningar. Dessa markförstärkningar förhindrar även att vatten och avloppsledningar rubbas ur sin position. Därför behöver marken förstärkas innan vi kan börja med det egentliga arbetet att lägga ner ledningar och bygga upp vägen igen.

Markförstärkningarna innebär att djupa hål borras i vägen, för att därefter fyllas med cement. Detta räknar vi med att kunna starta våren 2023. Den totala tiden för arbetet med markförstärkningar beräknas ta upp till ett år, men det finns en möjlighet att det går fortare. Så snart vi ser att marken klarar det kan vi gå vidare till nästa fas.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Vatten och avlopp kan kopplas in så snart ledningarna är besiktigade

Så snart vatten- och spillvattenledningar finns framdragna till din förbindelsepunkt, och systemet är besiktigat, kan du begära att ansluta din fastighet till det kommunala VA-systemet. Spillvatten är det vatten som kommer från hushållets toaletter, dusch, disk med mera. Förbindelsepunkten placeras vid din tomtgräns och det är du som ansvarar för att det finns ledningar mellan förbindelsepunkten och ditt hus. Nacka vatten och avfall kommer att återkomma med mer information när det börjar bli dags att förbereda din fastighet för detta. Här kan du läsa mer om hur anslutningen går till: nacka.se/anslut-va

Inför anslutning av din fastighet till VA-systemet ska även en anmälan lämnas in till bygglovenheten. Använd gärna bygglovenhetens e-tjänst.

Dagvatten

I begreppet avlopp ingår även dagvatten. Ett dagvattenområde för gatorna i sydöstra Boo kommer att anläggas för allmän platsmark. Dagvatten på din egen fastighet har du ansvar för även i fortsättningen. Läs gärna mer om dagvatten här

Övertagande av vägar från vägföreningarna

Inom sydöstra Boo finns flera olika föreningar som i dag ansvarar för vägar och annan allmän plats. Dessa föreningar är delvis också markägare. När kommunen tar över ansvaret kommer vi även att ta över markägandet för all allmän platsmark i detaljplanerna. Det är lantmäteriet som verkställer detaljplanen och upphäver föreningarnas ansvar för vägarna. Vi har skickat in ansökningar till lantmäteriet inför övertagandet och handläggningen påbörjas tidigast när respektive detaljplan vunnit laga kraft.

I vissa delar av sydöstra Boo kommer vi att behöva teckna avtal med föreningarna om nyttjande av vägar innan lantmäteriets handläggning är klar. Vi planerar övertagandet tillsammans med respektive förening så att driften upprätthålls på ett bra sätt.

Delar av privat tomtmark kan tas över av kommunen

För att möjliggöra utbyggnaden av VA samt upprustning av vägarna kommer vi att behöva göra mindre markinlösen och släntintrång på flera fastigheter i sydöstra Boo. De fastighetsägare som berörs av markinlösen eller släntintrång får ersättning. Läs mer om markintrång och släntintrång här

Detaljplaner i sydöstra Boo

Detaljplanerna för Solbrinket-Grundet och Galärvägen har vunnit laga kraft. Detaljplaner för Dalvägen-Gustavsviksvägen och Mjölkudden- Gustavsviks gård och är antagna av kommunfullmäktige men har inte börjat gälla, eftersom de har överklagats.

Mark- och miljödomstolen meddelade den 16 maj 2022 att överklaganden av kommunens antagande av detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen avslås.

Mark- och miljööverdomtolen tar upp ärendet om Mjölkudden-Gustavsviks gård den 30 juni för att avgöra om det ska få prövningstillstånd. Om det inte får prövningstillstånd vinner detaljplanen laga kraft.

Läs mer om varje detaljplan via länkarna nedan.

Gatukostnadsutredningar

Gatukostnadsutredningen för Solbrinken-Grundet har antagits och vunnit laga kraft. Gatukostnadsutredningar för Gustavsvik och Mjölkudden-Galärvägen har antagits och är överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Läs mer om gatukostnadsutredningarna via länkarna nedan.

Sidan uppdaterades: