Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vikingshillsvägen

Vikingshillsvägen

Vikingshillsvägen, en av huvudvägarna i norra Boo, har gjorts om för att bli trafiksäker. Samtidigt har vatten- och avloppsförsörjning av området och andra, närliggande detaljplaneområden tryggats.

Profilbild saknas

Anna Jansson

Projektingenjör

08-718 83 39

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Vikingshillsvägens utbyggnad är klar. Lantmäteriförrättningen är på väg att slutföras. Informationsbrev om fakturering av gatukostnader har skickats ut till berörda fastighetsägare och fakturering kommer att ske under våren.

Utredning och beslut om gatukostnadsersättning

Om kommunen ska ta över ansvaret för vägar, parkmark med mera i samband med framtagande av en ny detaljplan, görs en gatukostnadsutredning. Där framgår vilka fastigheter som ska vara med och betala gatukostnadsersättning, vilka kostnaderna är och hur fördelningen ska gå till.

Syftet med gatukostnadsutredningen är att informera om vad som påverkar storleken på den gatukostnadsersättning som fastighetsägare ska betala, samt att samla in synpunkter från sakägare och andra vid samråd och granskning. Kommunen sammanställer och kommenterar synpunkterna i en redogörelse, och eventuellt justeras förslaget. Redogörelsen bifogas sedan handlingarna inför kommunstyrelsens beslut.

Samråd och granskning av förslag om gatukostnader brukar samordnas med detaljplaneringens samråd och granskning.

Riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB)den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

  • Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bland annat framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
  • Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - till exempel en strandpromenad eller ett friluftsbad.
  • Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
  • Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Gällande frågor kring anslutning till kommunalt VA se här: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/

Bilder från Vikingshillsvägen

Bussvandslinga.jpg

Bussvändslingan vid Sommarbovägen

Vikingshillsvagen vid Backeboskolan.jpg

Vikingshillsvägen vid Backeboskolan

Avsmalnat övergångsställe vid Rörsundsviken.jpg

Avsmalnat övergångsställe vid Rörsundsviken

Vikingshillsvägen i höjd med Borevägen och Nordmannavägen.jpg

Vikingshillsvägen i höjd med Borevägen och Nordmannavägen

korsningen Nordmannavägen.jpg

Vikingshillsvägen vid korsningen Nordmannavägen

Se tidigare beslut och dokument under STATUS OCH HANDLINGAR.

Detaljplan och gatukostnader

Detaljplanen för Vikingshillsvägen vann laga kraft den 26 juni 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, att anta principerna för gatukostnader för Vikingshillsvägen.

Ett arbete med att förändra detaljplanen för området har pågått under en tid, men detta har avbrutits efter beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Läs informationsbrevet som förklarar bakgrunden till beslutet (PDF-dokument, 1,4 MB)

Miljödom

Sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Kommunen har fått beviljat ett tillstånd till markavvattning genom sänkning av Karbosjöns medelvattenstånd och restaurering av diken, ett så kallat markavvattningsföretag. Mark- och miljödomstolens miljödom kom den 21 mars 2012.

Kommunen ansökte om miljödomen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hantering av dagvatten i området och för att minska risken för översvämningar vid Vikingshillsvägen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Trafikerade vägar är ett av de stora hoten mot groddjur. Vikingshillsvägen korsar ett stråk där grodor och paddor tar sig fram på väg mellan vintervistet och lekområdet nära Karbosjön. Därför bygger kommunen i samband med projektet en tunnel som ska rädda djuren undan trafikdöden. Eftersom grodorna började vandra medan innan arbegtet var helt färdigt fick byggpersonalen en extra uppgift - att lyfta över grodor i hinkar till rätt sida av vägen.

Bilderna är tagna under arbetet med att bygga tunneln, våren 2018.

Sidan uppdaterades: